งบประมาณรับ-จ่ายของ มูลนิธิ/สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการ/ประธาน พลเดช ปิ่นประทีป (ปี 2541-2560)

สรุปผลงานด้านการเงินขององค์กร 

1.ช่วง CIDA 8 ปี (2533-2541) ผอ.เสน่ห์ จามริก / ลธก.เอนก นาคะบุตร

รายรับเฉลี่ย  20.3 ล้านบาท/ปี

รายจ่ายเฉลี่ย   15.4 ล้านบาท/ปี

เงินกองทุน Endowment เฉลี่ย  20.0 ล้านบาท

2.ช่วง Post CIDA 9 ปี  (2542-2550) ลธก.พลเดช ปิ่นประทีป

รายรับเฉลี่ย   55.7 ล้านบาท/ปี

รายจ่ายเฉลี่ย   55.7 ล้านบาท/ปี

เงินกองทุน  Endowment เฉลี่ย  44.7 ล้านบาท

3.ช่วง 17 ปี Post CIDA (2544-2560) ลธก.พลเดช ปิ่นประทีป

จำนวนโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนและดำเนินโครงการโดยเสร็จสมบูรณ์  108 โครงการ งบประมาณรวม 1,174 ล้านบาท  เฉลี่ยงบประมาณ 10.87 ล้านบาท/โครงการ  

กล่าวคือ มีจำนวนโครงการเฉลี่ย 6 โครงการ/ปี  งบประมาณขับเคลื่อน-ดำเนินงานเฉลี่ย  65.2 ล้านบาท/ปี                

มีเงินกองทุน Endowment เฉลี่ย   38.9 ล้านบาท  (เหลือจากหักหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญของสหกรณ์เคหะสถานโคราช 6.0 ล้านบาทแล้ว)

ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา : จำนวนโครงการและงบประมาณ ปี 2544-2560

4.เมื่อส่งมอบภารกิจให้กับกรรมการชุดปัจจุบัน (2560)

เงินกองทุน Endowment ในปีสุดท้ายเมื่อส่งมอบงาน 34.2 ล้านบาท