การบริหารจัดการภัยพิบัติในยุคของความเสี่ยงใหม่ พื้นที่จังหวัดน่าน