รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 73) “กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า”

คณะทำงานมีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ โดยสามารถประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาและบริหารจัดการทุนทางสังคมจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า

เสนอให้รัฐบาลจัดให้มีระบบกองทุนสนับสนุน ซึ่งอาจใช้ชื่อว่า “กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า” และจัดตั้ง “สำนักงานโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า” ให้เป็นเครื่องมือและกลไกในการดำเนินงาน

สถานภาพของโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า เป็นโครงการพิเศษเฉพาะกิจของรัฐบาล  ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 5 ปี  กรอบงบประมาณไม่เกิน 5,000 ล้านบาท เมื่อเสร็จภารกิจหรือหมดเวลาตามกำหนดแล้วให้ยุบตัวลง

ให้กำกับดูแลโดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)และกระทรวงการคลัง  โดยมีสำนักงานบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ความยากจน ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาแล้ว เป็นกลไกดำเนินการ

มีองค์กรภาคี “ร่วมปฏิบัติการ” ที่หลากหลาย อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม  

เครือข่ายสภาประชาสังคมไทย เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายชุมชนคุณธรรม เครือข่ายสภาวัฒนธรรม เครือข่ายธนาคารคลังสมอง 

มูลนิธิพัฒนาไท  มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม ฯลฯ

สำนักงานโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า

ภารกิจ 1 งานวิชาการและฐานข้อมูล

 • ออกแบบกระบวนการและระเบียบวิธี การค้นหาและคัดกรองกลุ่มครัวเรือนเป้าหมายเบื้องต้น โดยบูรณาการข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล จปฐ./กชช2ค. ข้อมูลTPMAP และ HAI 
 • กำหนด “ตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน” ครัวเรือนเป้าหมายและ ออกแบบกระบวนการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ด้วยการเดินสำรวจชุมชนและเวทีประชาคม
 • กำหนด “ตัวชี้วัดเป้าหมายการหลุดพ้นจากสภาวะความยากจน”และวิธีการประเมิน
 • จัดทำคู่มือปฏิบัติการสำหรับพี่เลี้ยงจิตอาสาและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำระบบฐานข้อมูลกลางด้านครัวเรือนเป้าหมายและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลจังหวัด

ภารกิจ 2  งานเครือข่ายจิตอาสาและการบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมาย

 • งานจัดทีมปฏิบัติการ และกระบวนการสำรวจกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนยากจน
 • งานรับสมัครพี่เลี้ยงจิตอาสา คัดกรอง  ประเมินและตัดสิน
 • งานปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
 • งานการจับคู่ครัวเรือนเป้าหมายกับอาสาสมัครพี่เลี้ยง
 • งานศึกษา-วิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาอุปสรรคของครัวเรือนเป้าหมาย
 • งานจัดทำและเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพและการทำอาชีพสำหรับครัวเรือนเป้าหมาย
 • งานติดตามสนับสนุนโครงการพัฒนารายครัวเรือน

ภารกิจ 3  งานกองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า

 • งานจัดตั้งและดำเนินการ“กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า”
 • วัตถุประสงค์ ประเด็นพัฒนา กรอบงบประมาณ เงื่อนไขการอุดหนุนงบประมาณ
 • กำหนดผู้มีสิทธิ์เสนอโครงการ และ กลไกอนุมัติ  
 • ระบบเสนอโครงการ และกระบวนการ-ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
 • หน่วยบริหารจัดการ บันทึกข้อตกลง
 • ระบบติดตาม ประเมินเชิงคุณภาพ (ผลสัมฤทธิ์)

ภารกิจ 4  งานบริหารสำนักงานส่วนกลาง

 • งานบริหารทั่วไป 
 • สำนักงาน สถานที่
 • งานบุคลากร
 • งานประชุมคณะกรรมกา
 • งานข้อมูลข่าวสาร 
 • งานสื่อสารประชาสัมพันธ์

กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า

 • กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า เป็นกองทุนเฉพาะกิจในรูปแบบเดียวกับกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม(Social Investment Fund –SIF) ในยุคฟื้นฟูวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง  ระหว่างปี 2541-2545
 • กองทุนมีภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมและแผนการดำเนินงานในโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า รวมทั้งการสนับสนุนทุนสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพเฉพาะครัวเรือนที่เสนอขอรับการสนับสนุนเข้ามาตามระบบ
 • พัฒนาระบบติดตามประเมินผลในเชิงคุณภาพ เป็นรายโครงการ จนมั่นใจได้ว่าครัวเรือนสามารถก้าวพ้นความยากจนและพึ่งตนเองได้.

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป / 13 .. 2564