สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร ศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เกิดจากการรวมตัวกันโดยธรรมชาติของประชาชนหลากหลายอาชีพ หลากหลายเพศ วัย และฐานะชาติพันธ์ เพื่อพบปะพูดคุยหาแนวทางแก้ปัญหาของท้องถิ่นบ้านเมือง และส่งเสริมเพิ่มพลังความเข้มแข็งของประชากรในท้องถิ่นจากการรวมตัวพูดคุยกัน นัดหมายกันเป็นประจำ จึงเป็นการรวมกลุ่มกันอย่างจริงจัง ตั้งชื่อ ของกลุ่มว่า “กลุ่มคนรักเมืองเพชร” 

สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร ศูนย์รวมน้ำใจช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เมื่อปี 2532 โดยมีเครือข่ายแกนนำของกลุ่มหลากหลายอาชีพ และชาติพันธ์ เช่น กลุ่มช่าง กลุ่มธนาคาร กลุ่มศิลปวัฒนธรรม กลุ่มสื่อมวลชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มธนาคาร กลุ่มไทยพวน ไทยทรงดำ กะเหรี่ยง มอญ จีน อิสลาม สถาบัน ชาวบ้าน เกษตร ฯลฯ เป็นต้น มีผู้ประสานงานของกลุ่ม คือ รศ.สุนันท์ นีลพงษ์ และนายวิลิต เตชะไพบูลย์

ต่อมาใน ปีพ .ศ. 2556 กลุ่มคนรักเมืองเพชรได้เข้าร่วมทำงานกับองค์กรภาคประชาสังคม นำโดยนายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป และ ดร.วณี ปิ่นประทีป โดยมีชื่อองค์กรว่า ศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดเพชรบุรี ด้วยมีจุดประสงค์ร่วมกันที่จะเสริมให้เกิดพลังขับเคลื่อนที่เข้มแข็ง โดยภาคประชาชนในทิศทางที่สร้างสุขภาวะ ลดความยากลำบากของผู้ด้อยโอกาส และหาทางให้ช่วยเหลือตนเองอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีในโอกาสต่อๆ ไป

บทสรุปการทำงาน

  • เข้าร่วมเป็นผู้บริหารของสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกชนชั้น และทุกเชื้อชาติ โดยมีคอลัมน์หนังสือพิมพ์เพชรภูมิประจำในท้องถิ่น ออกอากาศทุกเช้าในรายการ “รอบรู้เรื่องเมืองเพชร” FM 95.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี และรายการสด “สุขกันเถอะเรา” ทางเพชรภูมิเรดิโอ ทุกวันศุกร์ 09:00 น. – 10:00 น. พร้อมกันทาง Facebook Live ประชาชนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อขอคำแนะนำ
  • ได้รับเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยได้นำเสนอเรื่องราวที่ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนช่วยพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น
  • ในงานของกลุ่มคนรักเมืองเพชร และ ศปจ.เพชรบุรี ได้งบประมาณจากการเปิดหมวกแสดงดนตรีร้องเพลงหาเงินทุน ไปช่วยอุดหนุนเกื้อกูลกลุ่มเปาะบาง โดยแสดงดนตรีตามตลาดนัดต่างๆ หลายแห่ง 
  • ได้ร่วมกับเครือข่ายกลุ่มจักรยานเมืองเพชรบุรี กลุ่มแคมป์บุญ, กลุ่มผู้มีเมตตา บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง จำนวนมากถึง 300 ถุง รวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ชาวกะเหรี่ยงที่ป่าเด็งอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มชายขอบ ให้รู้จักรักษาความสะอาดของต้นน้ำแหล่งอนามัยของผู้คน ซึ่งเป็นการให้กำลังใจกลุ่มชนเผ่านี้ เพราะเขาดูแลชายขอบ ได้รับรางวัลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นกลุ่มกะเหรี่ยงตัวอ่อน

ในนามของกลุ่มคนรักเมืองเพชร ซึ่งได้ยกฐานะเป็นสมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร ร่วมกับ ศปจ.เพชรบุรี และองค์กรภาคประชาสังคมจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้แต่ละกลุ่ม8 อำเภอ ได้มีผู้นำประจำอำเภอ นำข้อทุกข์ร้อนของประชาชนในกลุ่มแกนนำมาเสนอ เราก็จะจัดการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ จากกองทุนที่ได้จากการเปิดหมวกร้องเพลงเล่นดนตรีนำไปช่วยเหลือได้หลายลักษณะ เช่น

  • ช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธ์ที่ถูกไฟป่าไฟไหม้บ้าน
  • ช่วยเหลือกลุ่มมุสลิมที่ถูกน้ำท่วมด้วยเงินทุน และข้าวสารอาหารแห้งโดยประสานงานกับ อบต.
  • ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ห่างไกลลูกหลานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรู้สึกว่าไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่ลำพัง โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเป็นการร่วมด้วยช่วยกัน

ให้เครื่องมือประกอบอาชีพแก่ผู้ที่ยังพอมีกำลัง พร้อมทุนรอนเล็กน้อยพอให้ประกอบอาชีพต่อไปได้เยี่ยมเยียนและติดตามผลงานจากกลุ่มเปราะบาง, กลุ่มเฉพาะ ว่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่อย่างไร พร้อมประสานงานกับท้องถิ่นและนำเสนอความช่วยเหลือในการประชุมจังหวัด ฯลฯ

เครือข่ายในสื่อมวลชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

ใช้ความเป็นเครือข่ายในสื่อมวลชน ที่มีทั้งคอลัมน์หนังสือพิมพ์ และวิทยุ สวท.เพชรบุรี (สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี 95.75 MHz.) เพชรภูมิเรดิโอ 103.5 MHz. เป็นสื่อกลางที่ให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งความช่วยเหลือกลุ่มเปาะบาง และประชาชนในทุกภาคส่วนได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นกรณีได้รับความเดือดร้อน หรือไฟไหม้, น้ำท่วม, เจ็บป่วย, ขาดผู้ดู และที่พักพิง

จน ณ ต้นปี พ.ศ. 2565 ในงานพระนครคีรีเมืองเพชร หัวหน้าศปจ.เพชรบุรี นายกสมาคม กลุ่มคนรักเมืองเพชร คือ รองศาสตราจารย์สุนันท์ นีลพงษ์ ได้รับเกียรติจากจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “คนดีศรีเมืองเพชร” สาขาสื่อมวลชนสร้างสรรค์ ร่วมกับผู้มีเกียรติระดับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด, ส.ส., ที่ปรึกษารัฐมนตรี ซึ่งนับเป็นปีแรกและชุดแรกของรางวัล “คนดีศรีเมืองเพชร” ผู้มอบรางวัลคือ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมานี้

รางวัล “คนดีศรีเมืองเพชร” ที่ได้ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนในนามกลุ่มคนรักเมืองเพชร ศปจ.เพชรบุรี และสื่อมวลชนได้รับรางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ณ เวทีกลางงานพระนครคีรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 อุทยาน ร.4 จังหวัดเพชรบุรี

ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกลุ่มคนรักเมืองเพชร ศปจ.เพชรบุรี กลุ่มแคมป์บุญ กลุ่มจักรยานเมืองเพชรและประชาชน นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับชุมชนชายขอบ ชาวบ้านกะเหรี่ยงที่ป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อนยามเกิดไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้รับความประทับใจและความขอบคุณ จากชาวบ้านประมาณ 300 หลังคาเรือนเป็นอย่างดี

นำเสนอปัญหากำแพงกันคลื่น

ที่จะเป็นผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของส่วนรวม ในที่ประชุม สว.พบประชาชนที่จังหวัดเพชรบุรี ในนามกลุ่มคนรักเมืองเพชร ศปจ.เพชรบุรี และกรรมการ กบจ.เพชรบุรี เกิดแรงกระเพื่อมที่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานวุฒิสมาชิกสภาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความใส่ใจร่วมประชุมแก้ไขปัญหากัน ยุติด้วยดีในที่สุด ถือเป็นผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตสุขภาวะของทุกคนไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้น

ระดมทุน

ทำงานเปิดหมวกเล่นดนตรีร้องเพลง เงินกองทุนที่ได้ไปร่วมเอื้ออนุเคราะห์ต่อกลุ่มผู้เปาะบาง ประชากรกลุ่มเฉพาะ รวมทั้งหมดก่อนโควิดได้จำนวนถึง 600,000 บาท ที่ได้มอบเป็นการปันน้ำใจ และให้โอกาส ให้คุณภาพชีวิต ให้พลังใจ ให้สุขภาพที่ดีต่อชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ได้ผลลัพธ์คือความชื่นใจของผู้ให้และความสุขใจของผู้รับ