กรณีศึกษา “ระบบข้อมูลกลางจังหวัดสงขลาและเขต 12”

โจทย์ใหญ่ของงานพัฒนาคือข้อมูล ซึ่งกระจัดกระจายไปตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลแตกต่างกัน และการมีกฏหมายควบคุม

ทำให้เกิดการริเริ่มพัฒนาระบบเพื่อลดช่องว่างการทำงานร่วมกันโดยใช้พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเป็นฐาน

กรณีจังหวัดสงขลา

เป้าหมายเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงในพื้นที่บนฐานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ระยะที่หนึ่งดำเนินการโดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลาและเครือข่าย เน้นงานคนพิการ

วัตถุประสงค์

  1. ลดความเหลือมล้ำการบริการ ความซ้ำซ้อน ตกหล่น ไม่ครอบคลุม
  2. ปรับระบบการทำงาน ลดช่องว่าง เชื่อมต่อการบริการ
  3. เพิ่มประสิทธิภาพของแผนงาน/งบประมาณ

ดำเนินการร่วมกัน 11 องค์กรประกอบด้วย จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา พมจ.สงขลา สสจ.สงขลา สนง.สถิติจังหวัดสงขลา ศูนย์การศึกษาพิเศษ สนง.ประกันสังคมจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิชุมชนสงขลา

ขั้นตอนดำเนินการ

  1. MOU ความร่วมมือ 11 องค์กร ระบุข้อมูลที่จำเป็น ประกอบด้วย 1)ข้อมูลพื้นฐาน 2)ข้อมูลการรับบริการ 3)ข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือ ตรวจสอบการทำงานของแต่ละหน่วยงานถึงมาตรฐาน ประเภทของข้อมูล แหล่งที่มา วิธีการจัดเก็บ รวมไปถึงจัดลำดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล กำหนดเป้าหมาย พัฒนาช่องทางรวบรวม การเข้าถึง และการบริหารจัดการข้อมูล รวมถึงการจัดตั้งทีมธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฏหมาย
  2. จัดตั้งทีมข้อมูลกลาง ภายใต้งานของกองทุนฟื้นฟูฯ ประกอบด้วยทีมโปรแกรมเมอร์ของกองทุนฟื้นฟูฯ สสจ. พมจ. มูลนิธิชุมชนสงขลา โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหัวหน้าทีม ทำหน้าที่พัฒนาระบบ ประสานควบคุมกำกับ ปรับปรุงแก้ไข จัดทำโครงการเพื่อจัดทำระบบข้อมูลกลาง
  3. จัดทำระบบแม่ของงานข้อมูล www.khonsongkhla.com ในระยะแรกเน้นนำเข้าข้อมูลประชากรเป้าหมายให้ครอบคลุมประเภทข้อมูลที่แต่ละองค์กรมี และเห็นชอบที่จะนำเข้า ปัจจุบันได้ข้อมูลประชากรทั้งสิ้น 2.5 แสนกว่ารายการ ซึ่งประกอบด้วยไปด้วยข้อมูลจากหน่วยงานสำคัญ 1.งานข้อมูลกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์สร้างสุขชุมชน ศูนย์ซ่อมสร้างสุข บ้านสร้างสุข ธนาคารกายอุปกรณ์ ผ้าอ้อมปันสุข 2.ข้อมูลด้านสุขภาพจากสนง.สาธารณสุขจังหวัดสงขลา 3.ข้อมูลด้านสังคม เศรษฐกิจ จากสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 4.ข้อมูลคนพิการจากการศึกษาพิเศษ 5.ข้อมูลคุณภาพชีวิต ข้อมูลจากระบบเยี่ยมบ้าน iMed@home จากมูลนิธิชุมชนสงขลา และร่วมมือในการใช้คลาวด์ของกระทรวงดิจิตอลจัดเก็บข้อมูลเพื่อความปลอดภัย โดยใช้งบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูฯ รับผิดชอบโดยมูลนิธิชุมชนสงขลา
  4. นำเสนอข้อมูล จำแนกเป็น 2 ประเภท คือ Open Data ประมวลผลข้อมูลนำเสนอสู่สาธารณะ และข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการทำงานของคณะทำงาน 11 องค์กรความร่วมมือ ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ ได้แก่

1) ข้อมูลพื้นฐาน(ประเภท/จำนวน/พื้นที่)

2) ข้อมูลการรับบริการ(ด้านสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม)

3) ข้อมูลความต้องการ(สุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม)

ระยะแรก เริ่มด้วยการนำเสนอข้อมูลคนพิการ เนื่องจากมีข้อมูลรองรับค่อนข้างครอบคลุม ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการอบรม admin แต่ละองค์กรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลตามความรับผิดชอบเชิงพื้นที่ต่อไป

ระบบดังกล่าวใช้เวลาพัฒนา ปรับปรุงเกือบ 2 ปีจึงแล้วเสร็จ

ระยะต่อไป ส่งต่อข้อมูลเข้าสู่กรรมการกองทุนฯพัฒนาระบบบริการ จัดทำแผนงานและงบประมาณเพื่อรองรับการแก้ปัญหา(บางส่วนได้ดำเนินการคู่ขนานไปแล้ว) ควบคู่กับความร่วมมือกับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 และสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 ขยายผลความร่วมมือไประดับเขต นำระบบข้อมูลดังกล่าวไปปรับใช้กับกองทุนฟื้นฟูฯจังหวัดอื่นๆ

ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วบางจังหวัด ได้แก่ จ.สตูล จ.ยะลา

เริ่มด้วยการประชุมกับทีมงานจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจ
1) ประชุมกรรมการกองทุนฯ
2) ชี้แจงทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม
3) กำหนดเป้าหมายการดำเนินการ

2.MOU ความร่วมมือระดับพื้นที่ โดย อบจ.เป็นเจ้าภาพ กำหนดเป้าหมายการทำงาน แต่งตั้งคณะทำงานข้อมูลระดับจังหวัด จัดหางบประมาณรองรับ (บริหารและพัฒนา)

3.คณะทำงานข้อมูลกำหนดเป้าหมายการทำงานของพื้นที่ ระยะที่หนึ่งประสานทางเทคนิคกับทีมกลางสงขลา ส่งต่อระบบแม่ของสงขลา พัฒนาเป็นระบบของจังหวัด หากมีความต้องการมากกว่าระบบที่สงขลามี ให้พัฒนาทีมโปรแกรมเมอร์ในจังหวัดมาดำเนินการในระยะต่อไป

4.พัฒนาระบบข้อมูลกลางของจังหวัด ระยะแรกให้กองทุนฯขอความร่วมมือกับกองทุนนสงขลา ขอใช้พื้นที่คลาวด์ของกระทรวงดิจิตอล พร้อมจัดทำ TOR จ้างทีมกลางพัฒนาระบบ

5.MOU งานกองทุนฟื้นฟูฯ 7 จังหวัด ขอใช้พื้นที่คลาวด์ของกระทรวงดิจิตอล ขยายความร่วมมือระดับเขต

ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิชุมชนสงขลา