เครือข่ายภัยพิบัติ

การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่น อ.แม่สอด จ.ตาก

อีกหนึ่งกรณีศึกษาที่ทางสถาบันชุมชนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาพส่วน  โดยเฉพาะชุมชนแม่สอดทั้ง 20 ชุมชน ที่ลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นเอง


การประเมินสภาพการณ์ภัยพิบัติภูมินิเวศน์ ลุ่มน้ำสายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 28 – 30 กันยายน 2560 สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดกิจกรรมเพื่อประเมินสภาพการณ์ความเสี่ยงจากภัยพิบัติน้ำท่วม


การประชุมวิชาการ ” น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่ “

การประชุมวิชาการ ” น้ำท่วมใต้ : ภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่ “   วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ  ห้องประชุมจั๊คส์ อัมโยต์ ชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 11.00-15.30 น. 11.00-11.30 น. เปิดงาน…แม่สอด…กำลังจะเปลี่ยนไป

            เมื่อความเป็นเมืองที่มีรากเหง้าทางวัฒนธรรม และแบบแผนแห่งวิถีชีวิต ต้องเผชิญกับนโยบายการพัฒนา แผนการผลักดันให้เป็นเมืองท่องเที่ยว การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ พิเศษชายแดน ฯลฯ ด้วยเหตุผลของการพัฒนา ความทันสมัย การแข่งขันทางการค้ากับตลาดระดับนานาชาติ อะไรจะเกิดขึ้นกับเมืองแม่สอด และชีวิตของผู้คนที่หลากหลาย ในเมืองเหล่านั้น ใคร… คือผู้มีสิทธิอย่างแท้จริง ในการกระทำที่มีผลต่อชีวิตท้องถิ่นเหล่านั้น ใคร… คือผู้ได้ประโยชน์จากนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆ ที่ถาโถมลงสู่ท้องถิ่น         


กำหนดอนาคต…ท้องถิ่น ด้วยการพัฒนาฐานคิด สร้างชีวิตสาธารณะเมืองแม่สอดที่เข้มแข็ง

ถึงแม้จะยังไม่เข้าใจดีนักในช่วงแรกๆ กับความหมายของคำว่า “ชีวิตสาธารณะ-ท้องถิ่นน่าอยู่” แต่คณะทำงานประชาคมแม่สอด จังหวัดตาก


เวทีพลเมืองไท “บ้านเมืองเรื่องของเรา” ตอนแม่สอดกำลังจะ…เปลี่ยนไป

วันเสาร์ที่  15  มกราคม  ที่ผ่านมา  เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ลานแพร่งภูธร (หลังสถานีกาชาด)  ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ


เวทีสังเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และยกระดับการทำงาน สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด

จังหวัดตากมีความได้เปรียบด้านที่ตั้ง สามารถสนองตอบต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนได้เป็นอย่างดี และการตั้งอยู่ปลายแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก(East-West Economic Corridor)


เวทีเสวนาเรื่อง เขตเศรษฐกิจชายแดนแม่สอด เรื่องที่เราต้องเรียนรู้หรือเพียงแต่…รับรู้

วันที่ 19 ตุลาคม 2547 ที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะรัฐมนตรีสัญจรนำโดยนายกทักษิณ ชินวัตร ได้อนุมัติให้ยกระดับ 3 อำเภอชายแดนของจังหวัดตากคือ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ อ.แม่ระมาด เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ