บทความรู้ในงานพัฒนา

การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) ประสบการณ์จากเยอรมัน สู่การศึกษาเพื่อขจัดความยากจนในประเทศไทย

ทิพย์พาพร ตันติสุนทร[1] ผู้อำนวยการ สถาบันนโยบายศึกษา บทความนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำฯ วุฒิสภา เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (ส.ว.) หมายเลข 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

Read More