ebook

ebook ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน ก้าวข้ามความแตกแยก สู่การเมืองวิถีใหม่

ปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน ก้าวข้ามความแตกแยก สู่การเมืองวิถีใหม่ โดยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา


Ebook ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

สรุปสาระสำคัญจากรายงานผลการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม ในคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม วุฒิสภา


Ebook ติดตามการแก้ความยากจนของรัฐบาล : คนจนหรือโครงสร้างความยากจน

รวมบทสรุปผลงานการศึกษาพิจารณา ในปีที่ ๑ ของคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา