EEC

“คำนูณ สิทธิสมาน : อีอีซีภาคประชาชน” รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 157)

ส.ว.คำนูณ สิทธิสมาน ในขณะที่เป็นรองประธานกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนฯ เป็นอีกผู้หนึ่งที่คิดริเริ่มการจัดทำสมุดปกขาวขับเคลื่อนข้อเสนอทางนโยบายEEC ในมิติที่ยังเป็นห่วง

โดย ส.ว. พลเดช  ปิ่นประทีป, 23 ตุลาคม 2562 ในการประชุมคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประธานสังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้เชิญเลขาธิการสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC (Eastern Economic Corridor) มาให้ข้อมูล ผมร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นอยู่ด้วย มีความรู้สึกห่วงใยในหลายประการ