การลดเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสือแนะนำ ว่าด้วยเรื่องภัยพิบัติ การลดความเสี่ยง หลักการและกรอบแนวคิดเรื่องบูรณาการ แนวทางการลดทอนความเสี่ยง และนำไปสู่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยง

โดยคณะผู้เขียน (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ว่าด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการพัฒนา (Mainstreaming Disaster Risk Reduction into Development) ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกฝ่าย ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ในทุกระดับต้องคำนึงถึง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการสนับสนุนจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และความร่วมมือจากศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center: ADPC) จึงได้จัดทำหนังสือ “การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงความสำาคัญของการบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกันเพื่อให้การพัฒนาประเทศมีความยั่งยืนปลอดภัยและยังประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากยิ่งขึ้น

มีความประสงค์ที่จะให้หนังสือเล่มนี้อ่านเข้าใจง่ายและประกอบด้วยตัวอย่างที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปค้นคว้าเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี การบูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในการพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ที่สนใจควรแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ตามบริบทและความเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

download file PDF

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน