ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป กับรายการมองรัฐสภา ประเด็น : ส.ว.ร่วมสานต่อการปฏิรูปสาธารณสุข

ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป กับรายการมองรัฐสภา ประเด็น : ส.ว.ร่วมสานต่อการปฏิรูปสาธารณสุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ประเด็นสำคัญ

 • ภาพรวมของระบบสาธารณสุขของประเทศไทยตอนนี้ รวมถึงปัญหาที่ต้องแก้ไข
 • เป้าหมายของระบบสาธารสุขไทย
 • สาเหตุที่ทำให้ระบบการสาธารณสุขยังเดินไม่ถึงเป้าหมาย
 • แผน/แนวทางการปฏิรูปด้านสาธารสุข
 • ปัญหาที่ประชาชนยังเรียกร้องอย่างต่อเนื่องคือความเท่าเทียมในการรับบริการ / การเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์
 • มีโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล
 • ในฐานะที่ทำงานปฏิรูปด้านสาธารณสุขมา และเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วย จะมาสานต่อหรือขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสาธารณสุขในฐานะสมาชิกวุฒิสภา
 • การปฏิรูปด้านสาธารณสุขที่เร่งด่วน แนวทางการทำงานเพื่อให้การปฏิรูปสาธารสุขสำเร็จ
 • การบูรณางานกับหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศด้านสาธารณสุข
 • งบประมาณสนับสนุนมีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบสาธารสุข
 • คาดหวังว่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข