ข้อมูลความเสี่ยงอุทกภัยของเขตเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองแม่สอด (2561)

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ฉบับเต็ม

ไฟล์ ข้อมูลความเสี่ยงอุทกภัยของเขตเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองแม่สอด (2561) ฉบับไฟล์ Docs


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงในเขตเทศบาลเมืองแม่สอด ปี 2561 PDF

อาสาสามัครชุมชนในเขตเทศบาลแม่สอด ปี 2561 PDF


ข้อมูลแยกตามชุมชน

 1. ข้อมูลชุมชนจ๊อกจอสามัคคี
 2. ข้อมูลชุมชนชุมพลพันา
 3. ข้อมูลชุมชนตาลเดี่ยว
 4. ข้อมูลชุมชนบัวคูณ
 5. ข้อมูลชุมชนบ้านทุ่ง
 6. ข้อมูลชุมชนบ้านเหนือสามัคคี
 7. ข้อมูลชุมชนประชารักษ์
 8. ข้อมูลชุมชนปู่แดง
 9. ข้อมูลชุมชนร่วมใจ
 10. ข้อมูลชุมชนแม่สอดวิลล่า
 11. ข้อมูลชุมชนร่วมแรง
 12. ชุมชนวัดมณีไพรสณฑ์
 13. ข้อมูลชุมชนวัดหลวง
 14. ข้อมูลชุมชนสองแคว 1
 15. ข้อมูลชุมชนสองแคว 2
 16. ข้อมูลชุมชนสักทอง
 17. ข้อมูลชุมชนสันต้นปิน
 18. ข้อมูลชุมชนอินทรคีรี
 19. ข้อมูลชุมชนอิสลาม
 20. ข้อมูลชุมชนดอนไชย