[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาเตา หมู่ที่ 3 ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

บ้านนาเตาอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำน่าน สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่าน คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำยาว และแม่น้ำริม

เหตุการณ์อุทกภัยที่สำคัญ คือปี 2516 ปี 2549 ช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2554 ช่วงเดือนมิถุนายน และปี 2561 ช่วงเดือนสิงหาคม

2.อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  บ้านเชียงแล ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศใต้                ติดต่อกับ  บ้านป่าไคร้ ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ บ้านอาฮาม ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ บ้านสบย่างตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

3.จำนวนประชากรและครัวเรือน

จำนวนครัวเรือน ………….. หลังคาเรือน  จำนวนประชากร ………….. คน

4.สถานที่สำคัญ

1)วัดศิริธาดา (วัดนาเตา)

5.ผังวาดชุมชนแสดงพื้นที่น้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม

6. เส้นทางน้ำ

ลำน้ำที่สำคัญของบ้านนาเตาคือลำน้ำน่านอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ไหลจากทิศเหนือไปทิศใต้ ได้รับผลกระทบจากลำน้ำริมที่อยู่ทางทิศเหนือ และน้ำหนุนจากลำน้ำยาว

7.พื้นที่เสี่ยง

ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่าน หนุนจากจุด A จากทิศเหนือ ไหลผ่านเข้าหมู่บ้าน บริเวณสีเหลืองน้ำท่วมขังกว่า 2 วันลึกประมาณ 1 เมตร.บริเวณจะมีผนังกั้นน้ำดิน

และน้ำหนุนจากจุด B น้ำริม ดันจากลำน้ำน่านไหลผ่านคลองเก่าเข้าพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายน้ำบริเวณการเกษตร ท่วมลึกกว่า 2 เมตร ขัง 2 วัน

8. ผลกระทบ

ประชากรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ประมาณ 200 ครัวเรือน หรือกว่า 700 คน โดยน้ำจะท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตร ท่วมขัง 2 วัน

9.การจัดการภัย

หลังเกิดภัย การช่วยเหลือ ทหาร อบต. เครื่องสูบน้ำ ช่วยล้างถนนหลังน้ำลด

10.ข้อเสนอแนะ

ฝายเปิด-ปิดได้บริเวณ ท่อส่งน้ำ ลำน้ำริม พิกัด 689351 2114281 47Qเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับจากลำน้ำน่าน

11.พิกัดพื้นที่

จุดที่ 1.สะพานข้ามน้ำริม  จุดที่น้ำริม น้ำยาว น้ำน่านมาเจอกัน ช่วงน้ำท่วมน้ำสูงมิดสะพานพิกัด 689417 2114422 47Q

จุดที่ 2 ท่อส่งน้ำ น้ำริม   จุดที่น้ำหนุน บริเวณจุด B น้ำจากลำน้ำน่านหนุนเข้าบริเวณคลองเก่า ไหล่เข้าท่วมบริเวณการเกษตร  ข้อเสนอให้ทำฝายป้องกันน้ำแบบเปิดปิดได้ ที่สะพานส่งน้ำ  พิกัด 689351 2114281 47Q

จุดที่ 3 ผนังดิน ลำน้ำน่านสร้างผนังดิน ยาวประมาณ 50 เมตร จุดที่น้ำหนุนจากน้ำน่าน มีการพังทลายของริมตลิ่งพิกัด 689868 2113942 47Q

จุดที่ 4 บริเวณพื้นที่การเกษตร  ได้รับผลกระทบจากน้ำริม น้ำท่วมสูงกว่า 2 เมตร นาน 2 วันมีคลองเก่า เป็นทางน้ำน้ำไหลจากจุด B ลำน้ำริมพิกัด 689704 2113902 47Q

จุดที่ 5 พื้นที่ อยู่อาศัย บ้านนาเตา จุดที่อยู่อาศัยบริเวณวัดนาเตา (วัดศิริธาดา) น้ำท่วมขังสองวัน ท่วมสูงประมาณ 1 เมตร บ้านส่วนใหญ่ยกพื้นสูง. น่านหนุนจากลำน้ำน่านพิกัด 689973 2113506 47Q

จุดที่ 6 หอเตือนภัยตำบลท่าวังผาพิกัด 690018 2113398 47Q

12. ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

ผู้ใหญ่บ้านนาเตา คุณถาวร ไชยสลี 092-731-4519

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562