[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน

บ้านสันติสุขล้อมรอบด้วยภูเขา ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ข้าวโพด ข้าว ยางพารา ลิ้มจี่ เงาะ ยาสูบ และหาของป่า เป็นหมู่บ้านต้นน้ำมาจากอุทยานแห่งชาตินันทบุรีไหลลงสู่ลำน้ำริม

แหล่งท่องเที่ยว คือ น้ำตกสันติสุข ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินันทบุรี บริเวณหมู่บ้านสันติสุข ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลางมีทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 3 สูงประมาณ 20เมตร มีแอ่งน้ำกว้างสามารถเล่นน้ำได้ และมีน้ำไหลตลอดปี เนื่องจากมีความสวยงามตามธรรมชาติทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทองจึงจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

2.อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ  อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ทิศใต้                ติดต่อกับ  อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ บ้านห้วยม่วงตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

3.จำนวนประชากรและครัวเรือน

จำนวนครัวเรือ 63 หลังคาเรือน จำนวนประชากร 260 คน

4.สถานที่สำคัญ

  1. วัดสันติสุข พิกัด 19.1296698, 100.6984008 ใช้เป็นจุดอพยพ
    1. น้ำตกสันติสุข พิกัด 19.1231817, 100.6360112

5.ผังวาดชุมชนแสดงพื้นที่น้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม

6.เส้นทางน้ำ

บ้านสันติสุขเป็นพื้นที่ต้นน้ำรับน้ำมาจากอุทยานแห่งชาตินันทบุรี ไหลมาที่น้ำตกสันติสุข

7 .พื้นที่เสี่ยง

เนื่องจากหมู่บ้านสันติสุขล้อมรอบด้วยภูเขาสูงจงมีพื้นที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก

8.ผลกระทบ

พื้นที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่มมีอยู่12 หลังคาเรือน และบริเวณสะพานกลางหมู่บ้านที่เกิดจากดินโคลนไหลมาทับถมทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 4 หลังคาเรือน และถนนที่ตัดเข้าหมู่บ้าน

9.การจัดการภัย  

ก่อนเกิดเหตุ มีการเฝ้าระวังบ้านที่อยู่ติดกับภูเขา

10.ข้อเสนอแนะ

ทำการขุดลอกบริเวณสะพานกลางหมู่บ้าน เสนอไปที่ อบต. รวมถึงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศลำห้วยโดยการทำฝายมีชีวิต เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาและรักษาตลิ่ง

  1. พิกัดพื้นที่

จุดที่ 1 สะพานกลางหมู่บ้านสันติสุข (จุดที่ 2 จากในรูป)

ภาพจาก  google maps เทียบกับผังชุมชน

บริเวณนี้ถูกตะกอนดิน ทราย หิน มาทับถม ทำให้สะพานตื้น น้ำจะไหลออกทั้งสองข้าง ทำให้ตลิ่งทั้งสองข้างพังทลายลง  ทางผู้ใหญ่บ้านได้ร้องเรียนเข้าไปที่ อบต. เพื่อทำการขุดลอก

ทำให้สายน้ำริมเปลี่ยนทิศทางจากขวาไปซ้าย

รูป 1 บริเวณบ้านเรือนที่น้ำไหลเข้าท่วมแต่ไม่ได้เข้าในตัวบ้าน
รูป 2 บริเวณที่มีการกัดเซาะตลิ่ง ทำให้ถนนได้รับความเสียหาย รวมถึงตัวบ้าน
รูป 3 บริเวณที่มีการกัดเซาะตลิ่ง
รูป 4 ในช่วงน้ำท่วมจะไหลช้ามสะพานสูงประมาณหัวเข่า
บริเวณด้านหลังของสะพาน

ผลกระทบบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 4 หลังคาเรือน และถนนที่ตัดเข้าหมู่บ้าน

บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาท้องถิ่น

2. จุดเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม บ้านสันติสุข

บริเวณนี้ด้านหลังจะเป็นป่าอนุรักษ์ของชุมชน ภูเขาสูงและมีต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะถล่มลงมาทับบ้านเรือนได้  มีบ้านเรือนที่เฝ้าระวังอยู่ 12 หลังเรือน 

สี่เหลี่ยมสีแดง คือ บริเวณบ้านที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม
ภาพบ้านที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม
ภาพบ้านที่เสี่ยงต่อดินโคลนถล่ม

12.ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

ผู้ใหญ่บ้านสันติสุข นายวีรภัทร์ ยศหล้า 084-185-5676

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562