[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน

บ้านห้วยม่วง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรกรรม เช่น ทำนา ยาสูบ ข้าวโพด สวนลิ้นจี่ เงาะ หมาก  ยางพารา

2.อาณาเขต

ทิศเหนือ            ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ทิศใต้                ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ บ้านสันติสุข ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

3.จำนวนประชากรและครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือน119หลังคาเรือน  จำนวนประชากร448คน

4.สถานที่สำคัญ

  1. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง พิกัด 19.1403410, 100.71815710
  2. วัดห้วยม่วง

5.ผังวาดชุมชนแสดงพื้นที่น้ำท่วม/ดินโคลนถล่ม

6.เส้นทางน้ำ

น้ำจากห้วยม่วงไหลมาจาก อุทยานแห่งชาตินันทบุรี จากผาลุก จากทางทิศเหนือ เป็นห้วยขนาดยาว …. กิโลเมตร  มารวมกับน้ำริมที่ไหลมาจากบ้านสันติสุข

7.พื้นที่เสี่ยง

พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม บริเวณทางซ้ายของน้ำริม และบริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านห้วยม่วง

8.ผลกระทบ

บริเวณทางซ้ายของน้ำริมผลกระทบ ในปี 2549 น้ำท่วมสูงเข้าท่วมบ้านเรือน ประมาณ 10 หลังเรือน และบริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านห้วยม่วงผลกระทบพื้นที่การเกษตร

9.การจัดการภัย  

         ………….

10.ข้อเสนอแนะ

         …………

11.พิกัดพื้นที่

จุดที่ 1 ทางซ้ายน้ำริมฝั่งทิศตะวันออก

ผลกระทบ ในปี 2549 น้ำท่วมสูงเข้าท่วมบ้านเรือน ประมาณ 10 หลังเรือน สำหรับปีอื่นๆน้ำจะเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้รับความ

บริเวณสีแดงคือพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายทุกปี
พื้นที่การเกษตรที่เคยได้รับความเสียหาย
ทางที่น้ำริมไหลเข้า ทางซ้ายจะเป็นป่าชุมชน ทางขวาคือพื้นที่การเกษตร
จุดคอขวดที่ทำให้น้ำท่วมสูงขึ้น 

จุดที่2 บริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านห้วยม่วง

บริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้าน
สะพานทางเข้าหมู่บ้าน

ผลกระทบ น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร ได้รับความเสียหายหลายสิบไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นยาสูบ และข้าวโพด

บริเวณพื้นที่การเกษตรหลังสะพาน

น้ำท่วมสูงมิดหลังคา ทำให้นาข้าวได้รับความเสียหาย เนื่องจากเป็นน้ำดินโคลน

เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นว่า บริเวณที่ทาสีแดงจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เป็นบริเวณกว้าง

12. ข้อมูลผู้ร่วมสำรวจ

ผู้ใหญ่บ้านห้วยม่วง นายอินถา ธรรมศิริ 097-203-2441

*เอกสารส่วนหนึ่งของการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวทาง/แผนการลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติ ระดับพื้นที่อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน” โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ วันที่ 28-31 พฤษภาคม 2562