ศาลรัฐธรรมนูญ 2560

ศาลรัฐธรรมนูญมีผลการประเมินดัชนีความโปร่งใสและธรรมภิบาลอยู่ในระดับที่ดี 

ในการพิจารณารับทราบของวุฒิสภา ในการประชุมครั้งที่ 9 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมวุฒิสภาได้รับทราบรายงานการผลการปฏิบัติงานประจำปีของศาลรัฐธรรมนูญ ผมใคร่ขอนำมาเสนอคุณผู้อ่านดังนี้ครับ 

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อำนาจหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมถึงผลการตรวจสอบงบการเงินการบัญชี เสนอต่อวุฒิสภาและสาธารณชน

ศาลรัฐธรรมนูญจัดตั้งขึ้นครั้งแรกตาม รธน.2540 แม้ถูกยุบไปตามผลกระทบจากการรัฐประหารในแต่ละครั้ง แต่ในที่สุดมักจะยังคงได้รับบทบาทความสำคัญในการดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญ ทั้งในฉบับชั่วคราวและรัฐธรรมนูญถาวร ทุกครั้งในเวลาต่อมา จนถึงปัจจุบัน

ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ มี 8 กลุ่มงาน  ได้แก่ 1)วินิจฉัยความชอบด้วยรธน.ของร่างกฎหมายและกฎหมาย  2)วินิจฉัยพระราชกำหนด  3)วินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของ สส. สว. รัฐสภา ครม. หรือองค์กรอิสระ  4)คุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชน  5)พิทักษ์รัฐธรรมนูญ  ระบอบการปกครองและความมั่นคงแห่งรัฐ  6)วินิจฉัยหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  7)วินิจฉัยคุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง  8)วินิจฉัยกฎหมายอื่นตามกฎหมายกำหนด

ผลงานของศาลรัฐธรรมนูญใน ปี 2562

องค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน  9 ท่าน มาจากฐานที่มา 5 ส่วน มีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานเลขานุการ  ไม่มีหน่วยงานภูมิภาค เลขาธิการสำนักงานเป็นผู้บริหารสูงสุด มีอัตรากำลังบุคลากร  222 อัตรา เป็นข้าราชการ 169 ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ 33 ตำแหน่ง และลูกจ้างชั่วคราว 20 ตำแหน่ง

ใช้จ่ายงบประมาณไป 247.3 ล้านบาท เป็นด้านบุคลากร 149.9 ล้าน (คิดเป็นร้อยละ  60.6)  ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 89.3 ล้าน( ร้อยละ 36.2) และค่าคุรุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 8.0 ล้าน( ร้อยละ 3.2 )

มีจำนวนคำร้อง 51 เรื่อง มีผลการดำเนินงาน 45 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88.2

ข้อสังเกตุบางประการจาก ส.ว. พลเดช

1.ประสิทธิภาพ

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่สามารถทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานในการดำเนินการวินิจฉัยคดีได้อย่างยุติธรรมได้สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยความเรียบร้อย ถึงร้อยละ 88 (บางปีสูงถึงร้อยละ 100 ) และผลการตัดสินคดีเป็นที่ยอมรับเชื่อถือของสังคมและสถาบันทางการเมืองทั้งหลายมาโดยตลอด

2.ความโปร่งใส

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระ ที่มีขนาดกลางๆ กำลังคน 200 คน งบดำเนินการปีละ 250 ล้านโดยประมาณ  ซึ่งมีความใกล้เคียงกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผสช.)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญมีคะแนนผลการประเมินดัชนีความโปร่งใสและธรรมภิบาลอยู่ในระดับที่ดี  กล่าวคือปี 2557  ร้อยละ 60.48   ปี 2558  ร้อยละ 75.35   ปี 2559 ร้อยละ 77.93  ปี 2560  ร้อยละ 81.79  และปี 2561  ร้อยละ 84.14

เมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอิสระและองค์การมหาชนที่ใกล้เคียงกันบางส่วนจะพบว่า ทั้งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นสององค์กรที่มีผลการประเมินความโปร่งใสและธรรมาภิบาล(ITA) อยู่ในระดับที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี เป็นที่น่าชื่นชม.

ดังรายละเอียดในตาราง

ขอบคุณรูปหน้าปกจาก https://www.nationweekend.com/content/columnist/28?news=1570