[ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

ภาคใต้ ประกอบด้วย ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง พัทลุง ตรัง นราธิวาส ปัตานี ยะลา สงขลา สตูล