[VDO] ลุงประสิทธิ์ ปราญ์ชาวบ้านผู้พัฒนาพลังงานชุมชน

ลองฟังเสียงปรารณ์ชาวบ้าน ที่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาและจัดการปัญหา เริ่มจากตัวเองแก้ที่ตัวเองก่อน