รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 28) “องค์กรชุมชน : ความเข้มแข็งประชาธิปไตยที่ฐานราก”

คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา  มีมุมมองต่อบทบาทของประชาชนในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย ประกอบด้วย 3 ส่วน ที่ต้องให้ความสำคัญอย่างสมดุล ได้แก่

1) ประชาธิปไตยทางตรงระดับชุมชนฐานล่าง หรือที่เรียกว่าประชาธิปไตยชุมชน

2) ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อันหมายถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

3) ประชาธิปไตยระบบตัวแทน คือ การเลือกตัวแทนเข้าไปใช้อำนาจรัฐ

กรรมาธิการได้ทำการศึกษาประเด็นนี้  โดยมุ่งพิจารณาเฉพาะในส่วนของประชาธิปไตยชุมชนอันเป็นรูปแบบของประชาธิปไตยทางตรง ที่มีความเคลื่อนไหวอย่างเป็นพลวัตรในขอบเขตทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องยาวนาน และมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจรวบรวมข้อมูลจำนวนองค์กรชุมชน 24 ประเภท ประเมินภาพรวมของสถานการณ์กระบวนการประชาธิปไตยชุมชนในระดับฐานล่างของสังคมไทยทั่วประเทศ ศึกษาข้อมูลระดับคุณภาพขององค์กรชุมชน 12 ประเภท ที่ได้รับการประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อเปรียบเทียบระดับพัฒนาการและความเข้มแข็งของ “องค์กรชุมชน” ในฐานะหน่วยย่อยของระบบประชาธิปไตยทางตรงที่ฐานล่างของสังคมไทย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงผสมผสาน (Mixed Method) โดยทบทวนเอกสารวิชาการและหนังสือรายงานประจำปีของหน่วยงานแม่ข่าย รวมทั้งหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รวมรวบข้อมูลจำนวนองค์กรชุมชนจากระบบฐานข้อมูลขององค์กรแม่ข่าย 14 แห่ง จำนวน 24 ประเภทรวมทั้งศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพองค์กรชุมชน เฉพาะส่วนที่มีการดำเนินการจริงอย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์จากหน่วยงานแม่ข่ายหลักระดับชาติ 10 แห่ง ในช่วงปี 2556/2557 และ 2561/2562 จำนวน 12 ประเภท

สถานการณ์องค์กรชุมชนในเชิงปริมาณ

ในปี 2560/2561  มีองค์กรชุมชน รวม 266,155 องค์กร ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 250,536 องค์กร ในปี 2556/2557

ประเภทขององค์กรชุมชนที่มีจำนวนมากที่สุด  ได้แก่ (ข้อมูลปี 2560/2561)

  • วิสาหกิจชุมชน  78,725 องค์กร (กรม พช.)
  • กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  78,485 องค์กร (สทบ.)
  • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  25,936 องค์กร (กรม พช.)
  • กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP  19,560 องค์กร (กรม พช.)
  • ป่าชุมชน 10,382 องค์กร (กรมป่าไม้)

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป / 30 กันยายน 2563

สามารถดูรายละเอียด ฐานข้อมูลองค์กร 24 ประเภท ปี 2562