รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 29) “สำรวจฐานประชาธิปไตยชุมชน 77 จังหวัดทั่วประเทศ”

อัตราความหนาแน่นของจำนวนองค์กรชุมชน (อชช.) ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในแต่ละจังหวัด เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกกระแสความตื่นตัวและความเคลื่อนไหวในการจัดการปัญหาด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่นั้นๆ  ซึ่งอาจใช้เป็นเครื่องมือวัดระดับความแข็งแรงของประชาธิปไตยชุมขนหรือประชาธิปไตยทางตรงในระดับฐานล่างได้ในระดับหนึ่ง

ในภาพรวมทั่วประเทศ ปี 2560/2561 มีจำนวนองค์กรชุมชน (อชช.) เฉลี่ย 3,739 องค์กรชุมชน/ 1 จังหวัด หรือ 328 องค์กรชุมชน/อำเภอ หรือ 37 องค์กรชุมชน/ตำบล

จังหวัดที่มีจำนวนความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/องค์กรปกครองท้องถิ่น (อชช./อปท.) สูงมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร(56.52)  รองลงมาคือ ร้อยเอ็ด(55.84)  อำนาจเจริญ(54.98)  หนองบัวลำภู(54.31) และมหาสารคาม(51.57) 

ภาพแสดงความหนาแน่นขององค์กรชุมชน คิดเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อชช./อปท.) ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2560-2562

นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป / 3 ตุลาคม 2563