ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)

ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)

ปี 2541

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการมูลนิธิ/สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา โดยมีโจทย์ทางยุทธศาสตร์จาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิว่า  “ทำอย่างไรให้ 80,000 หมู่บ้านหายจน”

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ริเริ่มบุกเบิกการก่อตัวและเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มแกนประชาคมจังหวัด 75 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมประชาคมจังหวัดรับมือผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจ ร่วมกับสภาพัฒน์และคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ (กนส)

ปี 2542

สถาบันรับผิดชอบขับเคลื่อนเวทีวิสัยทัศน์จังหวัด ภายใต้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 9 ของสภาพัฒน์ จำนวน 105 เวที ครอบคลุมทุกจังหวัด  

ปี 2543

สถาบันร่วมก่อตั้งสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ(สปรส.)และบุกเบิกกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยรับผิดชอบในงานด้านเครือข่ายพลังทางสังคม

ปี 2544

สถาบันริเริ่มก่อตั้งเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน(คปต.)และจัดตั้งกองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน(สปต.)

สถาบันร่วมบุกเบิกและวางรากฐานระบบงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(กทบ.)ทั่วประเทศภายใต้สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ปี 2545

สถาบันรับผิดชอบโครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ครอบคลุมพื้นที่ 876 อำเภอทั่วประเทศ ร่วมกับสำนักงาน ปปส. และศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล(ศตส.)ภายใต้รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

ปี 2546

สถาบันร่วมขับเคลื่อนศูนย์ต่อสู้เอาชนะความยากจน(ศตจ.)ของรัฐบาล ภายใต้รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

สถาบันร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายชุมชนในโครงการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาของรัฐบาล ภายใต้รองนายกรัฐมนตรี(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

สถาบันรับผิดชอบดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะในพื้นที่35 จังหวัดนำร่อง ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ระหว่างสสส.-LDI-และข่ายงานประชาคมจังหวัด.

ปี 2547

ภายหลังเหตุการณ์ปล้นปืน  4 มกราคม 2547  สถาบันรับผิดชอบดำเนินกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการของสำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันดำเนินโครงการวิจัยเมืองน่าอยู่ ในความร่วมมือของสภาพัฒน์และสสส.

2548.   -สถาบันรับผิดชอบดำเนินโครงการเยียวยาชุมชนชายแดนใต้โดยใช้ปอเนาะเป็นฐาน ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

2549.   -สถาบันจัดตั้งและบริหารสำนักงานประสานการฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำรมว.กระทรวงศึกษาธิการ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

2550.   –เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สังคม 3 ด้าน “สังคมไม่ทอดทิ้งกัน สังคมเข้มแข็ง สังคมคุณธรรม”

2551.   –เลขาธิการสถาบันได้รับเลือกเป็นกรรมการนโยบายชุดแรกขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ThaiPBS) ร่วมก่อตั้งและวางรากฐานสื่อสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและอาเซียน

2552.   -สถาบันริเริ่มโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ความร่วมมือไตรภาคี ธนาคารโลก-กระทรวงการคลัง-LDI

2553.   –สถาบันร่วมขับเคลื่อนขบวนการปฏิรูปประเทศไทย ภายใต้การนำของนายอานันท์ ปันยารชุนและศ.นพ.ประเวศ วะสี ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

            -เลขาธิการสถาบันได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการนโยบายไทยพีบีเอส ร่วมนำพาองค์กรในช่วงฝ่าวิกฤติการเมืองครั้งสำคัญและมหาอุทกภัยครั้งใหญ่

            – นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานมูลนิธิ/สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา มีนายคณุสสัน ศุภวัตรวรคุณทำหน้าที่เป็นเลขาธิการสถาบัน

2554.  –สถาบันริเริ่มการก่อตั้งสภาประชาสังคมชายแดนใต้  มีองค์กรภาคประชาสังคมเข้าร่วมเป็นสมาชิกจำนวน 34 องค์กร

           -ประธานสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่5/2554    6/2556 และ7/2558

2555.  –ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นประธานจัดงานสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ครั้งที่1/2555.และครั้งที่ 2/2556.

           -ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นประธานเครือข่ายพิบัติภัยชุมชน จัดทำข้อเสนอนโยบายการรับมือพิบัติภัยธรรมชาติโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2554

2556.   –ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นประธานคณะทำงานวิชาการ จัดทำข้อเสนอการปฏิรูประบบป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในที่ประชุมใหญ่สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 3/2556

            -ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นประธานคณะทำงานวิชาการ จัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนสุขภาวะ-ชุมชนเข้มแข็ง ในที่ประชุมใหญ่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2557

            -ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นประธานและผู้นำเครือข่าย เวทีวิชาการสาธารณะThailand Development Forum

2557.   -ประธานสถาบันได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านบริหารราชการแผ่นดิน

            -ประธานสถาบันได้รับเลือกเป็นรองประธานกรรมาธิการการมีส่วนร่วมในสภาปฏิรูปแห่งชาติ

           – ประธานสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ

            -ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นประธานคณะทำงานชุดโครงการ”ปลุกพลัง…เปลี่ยนไทย” (Inspiring Thailand) ภายใต้ความร่วมมือพหุภาคี ระหว่าง สสส.-หอการค้าไทย-มหาวิทยาลัยมหิดล-มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา-มูลนิธิเพื่อคนไทย-มูลนิธิหัวใจอาสา

            -สถาบันตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2575” มองเป้าหมายประเทศใน 20 ปีข้างหน้า  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

2558.   -ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นประธานคณะทำงานจัดทำแผนหลักฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

            -มูลนิธิริเริ่มบุกเบิกงานโครงการส่งเสริมการศึกษาระบบทางไกลในถิ่นทุรกันดารโดยผ่านอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (กศทอ.)

            -ประธานสถาบันได้รับเชิญเป็นกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

2559.   -ประธานสถาบันได้รับบทบาทเป็นผู้ร่วมเจรจาแก้ปัญหาวิกฤติ สสส. กับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์ชา

            -ประธานสถาบันได้รับเลือกเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

2560.   -ประธานสถาบันได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ…

            -ประธานสถาบันในฐานะเลขาธิการ สช. ได้รับมอบหมายโดยมติ ครม.ให้ดำเนินโครงการจิตอาสาประชารัฐ ครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ

            -ประธานสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณางบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดและภูมิภาคของรัฐบาล

            -ประธานสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

           -ประธานสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

            -ประธานสถาบันได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

            – ประธานสถาบัน ในฐานะเลขาธิการ สช. ขับเคลื่อนงานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ

             -ประธานสถาบัน ในฐานะหัวหน้าคณะวิจัยเรื่องทุจริตเชิงนโยบายในรัฐบาลยุคปัจจุบัน ดำเนินการให้กับสำนักงาน ปปช. ได้รับการประเมินจากมหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ มอบวุฒิบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

2561.    -สถาบันริเริ่มบุกเบิกโครงการตำบลเข้มแข็ง

             – ประธานสถาบัน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

             -ประธานสถาบันได้รับเชิญแสดงปาฐกถาเกียรติยศ อารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 31

2562.    –นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป หมดวาระการเป็นกรรมการและประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา

            – ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นวุฒิสมาชิก(ส.ว.)

             -ได้รับเลือกเป็นรองประธานกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นโฆษกกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม ของวุฒิสภา.