รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 50) “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย”

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย  เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งและดำเนินงานมาได้  8 ปี  โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้า

ความเป็นมาการก่อตั้ง

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ให้ความสำคัญกับการ สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายภาคประชาชน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ โดยขยายผลกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ๑๘ อำเภอ 

ประเด็นการขับเคลื่อน

การจัดโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายภาคประชาชนสู่การบูรณาการยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นพื้นที่จังหวัดเชียงราย เช่น ประเด็นชาติพันธุ์  การจัดการภัยพิบัติ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการเกษตรกรรมเพื่อการพึ่งตนเอง  การจัดการที่ทำกินและที่อยู่อาศัย  การเข้าถึงสิทธิสวัสดิการชุมชนและสังคม  แรงงานนอกระบบและสิทธิแรงงาน  การจัดการการฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญา  การจัดการระบบสุขภาพ  การจัดการศึกษาเพื่อการพึ่งพาตนเอง  การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  การจัดการผังเมือง  ความปลอดภัยในการใช้บริการรถรับนักเรียนและรถโดยสารสาธารณะ  การดูแลและคุณภาพผู้สูงอายุ  การพัฒนาสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี และผู้พิการ

การทำงานของศูนย์ฯ เป็นการทำงานเกี่ยวกับภาคประชาชนให้มีพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมนำเสนอผลงานที่ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม โดยมุ่งเน้นประเด็นการสร้างสำนึกพลเมือง และการบูรณาการการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ภาคประชาชนมีการตื่นตัวในกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และสามารถทำงานเชื่อมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานเด่น

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการรวมตัวของเครือข่ายภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง ในประเด็นด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีการสอดแทรกเนื้อหาสำนึกภาคพลเมืองและจิตอาสาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นการจัดอบรมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้เด็กและเยาวชนคิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น และรู้จักการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย

กิจกรรมสานพลังชาติพันธุ์เจียงฮาย เป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ๑๗ ชาติพันธุ์ ให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และสมดุลกับการพัฒนาชาติ ก่อให้เกิดความตระหนักในการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสันติสุขในประเทศ และการเสริมสร้างให้กลุ่มชาติพันธุ์มีความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสื่ออาสาประชาสังคมเชียงราย เป็นการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเสนอข่าวสู่สาธารณะ เนื่องจากการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนั้น การนำเสนอข่าวสารสู่สาธารณะจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้สื่อภาคประชาสังคมและจิตอาสา พัฒนาศักยภาพในการเขียนข่าวนำเสนอสาธารณะ และเป็นการเสริมสร้างสื่ออาสาประชาสังคมจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งหวังให้การผลิตสื่อในด้านต่าง ๆ เผยแพร่ออกไปอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

ศูนย์มีบทบาทช่วยทำให้เกิดการเชื่อมร้อยเครือข่ายภาคประชาสังคม โดยใช้นโยบายการขับเคลื่อนศูนย์ในการสร้างสำนึกพลเมือง เพื่อผลักดันไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ  ผลจากการทำงานทำให้ภาคประชาชนมีการตื่นตัวในกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม และสามารถทำงานเชื่อมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ