รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 53) “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”

ความเป็นมา ประวัติการก่อตั้ง

“ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี  ศูนย์ฯ เกิดจากการรวมตัวกันทำงานของคนในพื้นที่ ร่วมทำงานกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำกลุ่มองค์กรชุมชน

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการด้านการพัฒนาสำนึกพลเมืองมาอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานได้ค้นพบเครื่องมือสร้างพลังพลเมืองหลายอย่างซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมด้านการสร้างพลังพลเมือง แต่ยังดำเนินการได้เฉพาะในระดับพื้นที่ตำบลและระหว่างตำบล จึงเกิดแนวคิดว่าถ้าสามารถนำชุดประสบการณ์ดังกล่าวมาผลักดันให้เกิดเวทีสาธรณะในระดับจังหวัด ระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมกิจกรรม น่าจะทำให้เกิดภาพการคิดค้นเพื่อการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันได้กว้างขวางขึ้น นำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ได้อย่างแท้จริง  

ในปี ๒๕๖๒ จึงได้ยกระดับการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ฯให้เกิดการพัฒนาสำนึกพลเมืองผ่านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะและยกระดับให้เป็นแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด โดยได้ออกแบบให้เป็นทั้งเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่รัฐในระดับพื้นที่  ยกระดับเป็นนโยบายสาธารณะระดับจังหวัดหรือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับจังหวัด เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบเป็นแผนการแก้ปัญหาและการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน

เป้าหมายขององค์กร

การพัฒนาพลเมืองให้ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมและชุมชน เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างสังคมเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการสร้างการรับรู้เรื่องการเมืองการปกครอง ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ให้ประชาชนได้รับรู้ เห็นโอกาส เกิดความตระหนักในด้านการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชน์ของสังคมและชุมชน ร่วมกันหาวิธีการหรือช่องทางที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อให้เกิดการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม  การเปิดเวทีสาธารณะทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและในระดับจังหวัดเป็นอีกช่องทางสำคัญที่จะทำให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ ได้มีโอกาสและเวทีในการสะท้อนปัญหาความต้องการ แสดงความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมในการออกแบบทิศทางในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตนเอง ขณะเดียวกันก็เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของพลเมืองให้ได้รับรู้ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่น

กิจกรรม ผลงานเด่น

เวทีพัฒนาสำนึกพลเมืองด้วยกระบวนการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด เวทีพลังพลเมืองเสนอนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เวทีถอดบทเรียนผลการการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

จัดเวทีจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดและเครือข่ายองค์กรต่างๆ ๑๖ เครือข่าย ประกอบด้วย ผู้นำสภาองค์กรชุมชนตำบล ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ สส. และ สว. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี พัฒนาการจังหวัด สำนักงานจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดพลังงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด สปก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ม.ราชภัฏสวนดุสิต ม.ราชมงคล สภาเด็กและเยาวชน 

เสนอนโยบายสาธารณะและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (ภาคประชาชน) ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสพรรณบุรี (นายนิมิต วันไชยธนวงศ์) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดได้วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอภาคประชาชน พร้อมส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ  ภาคประชาชนจัดให้มีคณะติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนภาคประชาชนต่อไป ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกวุฒิสภา (ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย) และผู้แทนรัฐมนตรี ให้ความสนใจกับการขับเคลื่อนงานศูนย์ฯ เป็นอย่างมาก และได้เตรียมการที่จะลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม และติดตามผลการดำเนินงานของภาครัฐตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานภาคประชาชนต่อไป

การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการลงพื้นที่ระดับตำบลเพื่อสนับสนุนการเปิดเวทีสาธารณะในการรวบรวมปัญหาความต้องการของชุมชนนั้น เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาค้นหาประเด็นหรือปัญหาร่วมของชุมชนและรวบรวมข้อมูลมาประกอบเพื่ออธิบายสถานการปัญหาให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น ทำให้ผู้นำชุมชนได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเอง เกิดวงพูดคุยกันของผู้นำในแต่ละตำบล และเปิดเวทีระดับอำเภอโดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าไปหนุนช่วยจนได้ข้อสรุปที่เป็นปัญหาร่วม แนวทางจัดการปัญหาร่วมกัน

นพ.พลเดชปิ่นประทีป / 12 .. 2564