รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 62) “ฐานประชาธิปไตยชุมชน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มี 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนครปฐม  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสาคร

ตาราง แสดงความหนาแน่น จำนวนองค์กรชุมชนต่อจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ลำดับ จังหวัดจำนวนองค์กรชุมชน(อชช.)รายจังหวัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รายจังหวัดความหนาแน่น อชช./อปท.เกรดสีสัญลักษณ์
1กรุงเทพมหานคร      2,826 5056.524 
2นครปฐม      2,584 11722.091 
3นนทบุรี       1,719 4637.372 
4ปทุมธานี      1,564 6524.061 
5สมุทรปราการ      1,754 4935.802 
6สมุทรสงคราม         871 3624.191 
7สมุทรสาคร         963 3825.341 
 รวม12,28140130.632 

ในภาพรวมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อชช./อปท.) ในระดับปานกลาง คือ 30.63 อชช./อปท. (ระดับ 2) 

มีเพียงกรุงเทพมหานคร  ที่มีอัตราความหนาแน่นระดับสูง (4) คือ 56.52 อชช./อปท.

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 13 มี.ค. 2564