รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 63) “ คุณภาพองค์กรชุมชน คือ ความแข็งแรงประชาธิปไตยฐานราก”

สถานการณ์องค์กรชุมชนในเชิงคุณภาพ

องค์กรชุมชนในระดับหมู่บ้าน 6 ประเภท จำนวนรวม 232,684 อชช.(องค์กรชุมชน)  ได้รับการประเมินคุณภาพรวม 221,868 อชช.  พบว่ามีระดับคุณภาพเข้มแข็ง ร้อยละ 31.15  ระดับปานกลาง ร้อยละ 39.87  และระดับความเข้มแข็งน้อย ร้อยละ 20.70

องค์กรชุมชนประเภทกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP มีความเข้มแข็งสูง (ร้อยละ 60.12)  รองลงไปคือ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (ร้อยละ 46.22)

องค์กรชุมชนในระดับตำบล  3 ประเภท จำนวนรวม 15,689 อชช.  ได้รับการประเมินคุณภาพรวม 6,472 อชช.  พบว่ามีระดับคุณภาพเข้มแข็ง ร้อยละ 56.05  ระดับปานกลาง ร้อยละ 28.36  และระดับความเข้มแข็งน้อย ร้อยละ 15.57

องค์กรชุมชนในระดับอำเภอ-จังหวัด  ส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางสำหรับการประสานงาน  สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นจุดเชื่อมกันหน่วยงานรัฐในระดับโครงสร้างส่วนบน

องค์กรระดับอำเภอ-จังหวัด มี 3 ประเภท รวม 1,031 องค์กร  ได้รับการประเมินคุณภาพ 1,022 องค์กร  พบว่า ส่วนใหญ่มีระดับความเข้มแข็งปานกลาง คือ ร้อยละ 61.25

ตารางแสดงระดับความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ 12 ประเภท ที่มีผลการประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบจากองค์กรแม่ข่ายที่รับผิดชอบ ในช่วงปี 2560-2562

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 14 มี.ค. 2564