รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 61) ” ฐานประชาธิปไตยชุมชน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก “

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(อันดามัน) มี 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล

ตารางแสดงความหนาแน่น จำนวนองค์กรชุมชนต่อจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 จังหวัดจำนวนองค์กรชุมชน(อชช.)รายจังหวัดจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)รายจังหวัดความหนาแน่น อชช./อปท.ลำดับ สีสัญลักษณ์
1กระบี่      1,851 6229.851 
2ตรัง      2,839 10028.391 
3พังงา      1,635 5231.442 
4ภูเก็ต         765 1940.263 
5ระนอง         964 3131.102 
6สตูล      1,446 4234.432 
 รวม9,50030631.052 

ในภาพรวมพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 6 จังหวัด มีอัตราความหนาแน่นขององค์กรชุมชน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อชช./อปท.) ในระดับปานกลาง คือ 31.05 อชช./อปท. (ระดับ 2)

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 12 มี.ค. 2564