ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (13) “ ศึกษาจากจีน การเมืองการสร้างสรรค์ ”

ถึง เครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด.

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (13) “ ศึกษาจากจีน การเมืองการสร้างสรรค์ ”

ในช่วงที่คนไทยและสังคมทั่วโลกกำลังต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19   ประเทศจีนและประชาชน 1,400 ล้านคน กำลังเฉลิมฉลองความสำเร็จในการพัฒนาประเทศในทุกด้าน รวมทั้งสามารถเอาชนะความยากจนและโรคระบาดได้อย่างงดงาม ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้กล่าวปราศรัยในพิธีการสำคัญ มีตอนหนึ่งว่า (อ้างอิง พลตรีไชยสิทธิ์ ตันตยกุล)

 “…เพื่อร่วมกับประชาชนชนเผ่าต่างๆทั่วประเทศเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ย้อนทบทวนกระบวนการอันรุ่งโรจน์ในการมุมานะบากบั่นต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และมองไปสู่อนาคตอันกว้างไกลในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน”

“…เราได้บรรลุเป้าหมายการบากบั่นต่อสู้แห่งศตวรรษแรก คือ การสร้างสังคมพอกินพอใช้ทุกด้านบนดินแดนจีน และแก้ไขปัญหาความยากจนสุดขีดเชิงประวัติศาสตร์ได้สำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังกำลังก้าวสู่เป้าหมายแห่งศตวรรษที่สองด้วยความกระตือรือร้น คือการสร้างประเทศที่มีความเข้มแข็งและทันสมัยแห่งสังคมนิยมในทุกด้าน”

“…เพื่อบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีนสามัคคีและนำประชาชนจีนปลดปล่อยความคิดและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จนประสบความสำเร็จในการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกและการสร้างสรรค์ความทันสมัยแห่งสังคมนิยม เราได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยความสำเร็จซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่มีความหมายอันลึกซึ้งยาวไกลในประวัติศาสตร์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้กำหนดแนวทางขั้นพื้นฐานของพรรคฯในช่วงต้นแห่งสังคมนิยม  ได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกอย่างเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  ได้เอาชนะความเสี่ยงและความท้าทายด้านต่างๆ  ได้บุกเบิก ยืนหยัด รักษาและพัฒนาสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์จีน  ได้บรรลุการเปลี่ยนแปลงเชิงประวัติศาสตร์จากระบบเศรษฐกิจการวางแผนในระดับสูงมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแห่งสังคมนิยมที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา จากการปิดประเทศหรือกึ่งปิดประเทศมาเป็นการเปิดสู่ภายนอกในทุกด้าน  นอกจากนี้ยังได้บรรลุความก้าวหน้าเชิงประวัติศาสตร์จากการมีพลังการผลิตที่ค่อนข้างล้าหลังมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองในโลก.”

ในเรื่องเดียวกันนี้ รศ.ดร.อักษรศรี พานิชสาส์น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมืองจีนอีกท่านหนึ่ง ได้สังเคราะห์บทเรียนความสำเร็จของจีนเอาไว้ใน 12 คุณลักษณะสำคัญได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้

1. จีนไม่หมกมุ่น ไม่ยึดติดอุดมการณ์จนเกินไป

2.ใช้แนวทางการพัฒนาประเทศในแบบฉบับ (Model) ของจีน ไม่ได้ลอกเลียนแบบจากใคร

3. เน้นการทดลอง เรียนรู้ ค่อยเป็นค่อยไป

4. มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (disruption)

5. ไม่หนีปัญหา เน้นวางแผนรับมือล่วงหน้า ศึกษาบทเรียนจากความผิดพลาด

6. ผู้นำมีวิสัยทัศน์ คิดใหญ่ มองการณ์ไกล มีความแน่วแน่ ต่อเนื่อง

7. ให้ความสำคัญในการดำรงอยู่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งสร้างศรัทธาจากประชาชนด้วยผลงานรูปธรรม

8. ปลูกฝังคนในชาติ “รักชาติยิ่งชีพ” มีเป้าหมายเอาชนะฝรั่งตะวันตก

9. ถอดบทเรียนความผิดพลาดในอดีต ไม่ทำผิดซ้ำ

10. จุดประกายให้คนในชาติมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ “Chinese Dream”  (สังคมจีนมีกินมีใช้ถ้วนหน้าในวันที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครบ 100 ปี,  จีนเป็นชาติที่ทรงอิทธิพลของโลกในทุกมิติในวันที่ประเทศจีนใหม่ครบ 100 ปี)

11. ช่วยเหลือคนอ่อนแอ “แต่ไม่อุ้ม” เปิดให้รับแรงกดดันจากภายนอก เน้นต้องแข่งขัน ต้องปรับตัวจึงอยู่รอด

12. มีความเด็ดขาดในเรื่องสื่อ ปิดกั้นสื่อบ่อนทำลายจากภายนอก

ประเด็นระดมความคิดประจำสัปดาห์

1.บทเรียนของประเทศจีน มีสิ่งใดบ้างที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและบ้านเมืองของเรา

2.คนไทยจะมีโอกาสสร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันบ้างหรือไม่ ในเงื่อนไขเช่นไร

นายแพทย์พลเดช  ปิ่นประทีป

สมาชิกวุฒิสภา / 17 กรกฎาคม 2564.