รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 101) “ราชการวิถีใหม่ ที่ประชาชนอยากเห็น”

การปฏิรูปภาครัฐถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 101) “ราชการวิถีใหม่ ที่ประชาชนอยากเห็น”

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  ภาครัฐจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล มิใช่การปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

ชีวิตวิถีใหม่ในสังคม เป็นผลกระทบจากการระบาดของโควิด ทำให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัวกันอย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์วิกฤติที่ประดังกันมาแบบรอบด้าน โดยเฉพาะภาคราชการต้องปรับเปลี่ยนวิถีการให้บริการแก่ประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน(Public Trust)

ในแผนปฏิรูปประเทศด้านระบบบริหารราชการแผ่นดิน มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่อยากให้เกิดขึ้น เพียง 2 ประการ คือ 

1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  ตรงนี้เขาใช้ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในระดับ ร้อยละ 85 เป็นตัวชี้วัดเป้าหมาย  

2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  ตรงนี้เขาใช้ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับขององค์การสหประชาชาติ โดยเป้าหมายเป็นที่ 50-60 ของโลก

ส่วนในเรื่องประเด็นปฏิรูปสำคัญที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง  (Big Rock) มี 5 ประการ ดังนี้

1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบบริหารจัดการสู่ระบบดิจิทัล  

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1) ประเทศไทยมีระบบ (One COUNTRY One Platform – OCOP) เกิดขึ้นจริง  2) รัฐบาลมีระบบข้อมูล Big Data ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง  3)ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ด้วยความพึงพอใจจากระบบรัฐบาลดิจิทัล

2. จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้ยืดหยุ่น คล่องตัว

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1) จำนวนกระทรวงพันธุ์ใหม่ที่สามารถบูรณาการด้วยการปรับจากงานฐานกรมมาเป็นงานฐานกระทรวง 2)จำนวนจังหวัดพันธุ์ใหม่ที่บูรณาการงานพัฒนาและบริการประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

3. ปรับระบบบริหารบุคลากรภาครัฐแบบเปิด  

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1)จำนวนข้าราชการส่วนกลางและภูมิภาคลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ 20 ในระยะเวลา 10 ปี  

4. สร้างความเข้มแข็งของระบบบริหารราชการพื้นที่และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1)สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี

5. ขจัดอุปสรรคการจัดซื้อจัดหาและเบิกจ่ายเงินภาครัฐ ให้โปร่งใส รวดเร็ว คุ้มค่า

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนอยากเห็น  1)ไม่มีคดีทุจริตประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 18 ต.ค. 2564