Poll ประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้ง ส.ส.

การสำรวจความคิดเห็นของเครือข่ายและประชาชนทั่วไป ต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อปรับเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กรรมาธิการฯ กำลังจะนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ระหว่าง 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 มี 3 คำถาม

1. ท่านเห็นด้วยกับสัดส่วน  สส.เขต/สส.บัญชีรายชื่อ  แบบใด.

      1) 350 / 150  (แบบปัจจุบัน)

      2) 400 / 100  (แบบที่ผ่านความเห็นชอบในวาระที่ 1 )

      3) 375 / 125  (แบบที่มีผู้สงวนคำแปรญัตติเอาไว้)

2. ท่านเห็นด้วยกับระบบบัตรเลือกตั้งแบบใด

      1) บัตร 1 ใบ 2 ระบบ (เป็นระบบคะแนนเสียงไม่ทิ้งน้ำ แบบปี 2562)

      2) บัตร 2 ใบ 2 ระบบแยกกัน (เป็นแบบเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ใช่ เหมือนรัฐธรรมนูญ 2540,2550)

      3) บัตร 2 ใบ 2 ระบบแบบผสมผสาน (ระบบจัดสรรปันส่วนผสม, Mixed-Member Proportional, MMP)

3. ท่านเห็นด้วยกับการแบ่งเขตเลือกตั้งแบบใด

        1) เขตขนาดเล็ก มี ส.ส. 1 คน/ 1 เขต  (แบบที่ใช้มาตั้งแต่ 2540 จนถึงปัจจุบัน)

        2) เขตขนาดใหญ่ มี ส.ส. 2-3 คน/ 1 เขต (แบบที่เคยใช้ในอดีต ก่อนรัฐธรรมนูญ 2540)

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็น