รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 92) “ความคืบหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การแข่งขัน”

ผลการติดตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศในปี 2563

ในเรื่องนี้ มีเป้าหมาย 2 อย่าง คือ  1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน  2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

มีตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 4 อย่าง ได้แก่  1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของ GDP และการกระจายรายได้  2) ผลิตภาพของประเทศ ทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงาน  3) การลงทุนวิจัยและพัฒนา  4) ลำดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

มีกรอบประเด็นที่เกี่ยวข้อง 9 ประเด็น คือ 1) การเกษตร 2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 3) ท่องเที่ยว 4) พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 5) โครงสร้างพื้นฐานคมนาคม โลจิสติกส์และดิจิทัล  6) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 7) เขตเศรษฐกิจพิเศษ 8) ต่างประเทศ  9) วิจัยและนวัตกรรม.

มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การแข่งขัน จำนวน 4,134 โครงการ  เฉพาะที่เลือกนำมาใช้ในการติดตาม-ประเมิน มีจำนวน 197 โครงการ  ซึ่งพบว่า 45% แล้วเสร็จ,   31%  ยังเป็นไปตามแผน,  ส่วนอีก 24 %  ค่อนข้างล่าช้า   โดยในภาพรวมมีแนวโน้มการบรรลุผลอยู่ในระดับ “มาก”

สำหรับผลการติดตามแผนปฏิรูปที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2563

จากการติดตามโครงการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจและพลังงาน จำนวน 228 โครงการ พบว่า 28% แล้วเสร็จ,  43% ดำเนินการไปตามแผน, ส่วนที่ล่าช้ามี 29%  ซึ่งเป็นการล่าช้าจากการดำเนินงาน 19% และล่าช้าจากงบประมาณ 10%

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป / 17 ก.ย. 2564