ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (23) “สปิริตนักกีฬา ในการเมืองท้องถิ่น”

ถึง เครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (23) “สปิริตนักกีฬา ในการเมืองท้องถิ่น”

กระแสการเมืองระดับชาติ ที่กำลังถกเถียงกันในปมรัฐธรรมนูญ ม.158  “ 8 ปี นายกรัฐมนตรี” นับเป็นเรื่องดี ที่ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการเมืองอย่างเป็นธรรมชาติ ตามวิถีทางประชาธิปไตย

ในที่สุดจะถึงขั้นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดโดยศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ สถานการณ์ 10 เดือนข้างหน้ายังยาวไกลสำหรับเส้นทางของนักการเมืองไทย ที่เต็มไปด้วยความขรุขระและอุปสรรคขวางหนาม รวมทั้ง “สปิริตความเป็นนักกีฬา” อันเป็นปัจจัยชี้ขาดที่อยู่ในตัวตนของผู้นำทุกฝ่าย โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี

หันมาที่การเลือกตั้งทั่วไปของ อบต. 5,300 แห่ง ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  เรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชน เป็นประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันมากกว่า  แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ขาดหายไปจากนโยบายของรัฐบาลยุคปัจจุบันที่สืบต่อมาจาก คสช. รวมทั้งแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองและแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินก็ให้ความสนใจเรื่องนี้น้อยมาก

เราจึงต้องหันมาพึ่งกำลังตนเอง สร้างระบบประชาธิปไตยท้องถิ่น-ท้องที่ที่มีคุณภาพและศักยภาพขึ้นมาจากสองมือของพวกเราประชาชน พลเมืองท้องถิ่น ในขณะเดียวกันต้องจับตาพรรคการเมืองต่างๆในการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างจริงจังว่าใครจะมีนโยบายปฏิรูปท้องถิ่นที่น่าเชื่อถือไว้วางใจ

“น้ำใจนักกีฬา” เป็นคุณธรรมในการเล่นกีฬาและความซื่อสัตย์ต่อคู่แข่งขัน ตรงไปตรงมา มุ่งมั่นแน่วแน่ และสง่างาม แม้ในยามที่คู่แข่งนอกกติกาหรือไร้มารยาท รวมถึงการเคารพต่อกติกา เพื่อนร่วมทีม โค้ช คู่แข่งขัน ผู้ตัดสิน และผู้ดูผู้ชม 

แท้ที่จริงแล้วน้ำใจนักกีฬาก็คือการมีคุณธรรม ความยุติธรรมและความเท่าเทียมในการเล่นกีฬา  นอกจากสอนเทคนิคการเล่นกีฬาแล้ว ผู้ฝึกสอนหรือโค้ช ยังต้องสอนให้นักกีฬามีคุณธรรม รู้จักปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด มีสปิริตของนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ไม่สอนให้มุ่งหวังแต่ชัยชนะในทุกวิถีทาง แม้ต้องละเมิดกติกาและทำลายเกียรติศักดิ์แห่งตน

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ มาช่วยกันเสริมสร้างสปิริตนักกีฬาในการเลือกตั้งท้องถิ่นกันเถอะครับ 

  1. ไม่เว้นวรรคการเลือกตั้งท้องถิ่น –  สนับสนุนและเรียกร้องผู้มีอำนาจหน้าที่ จัดให้มีเลือกตั้งท้องถิ่นตามกติกา ทุกระดับ ทุกรอบ 4 ปี โดยไม่มีข้อแม้ ไม่มีการเว้นวรรค เพราะกระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นการฝึกฝน เรียนรู้ และกล่อมเกลาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย เป็นเสมือนห้องเรียนใหญ่ทางการเมืองของประชาชนที่ดีที่สุด
  2. สนับสนุนสปิริตนักกีฬาในการเลือกตั้งท้องถิ่น  –  การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นกระบวนการเลือกลูกหลานของเรา เข้าไปบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำงบประมาณและใช้อำนาจหน้าที่ มาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายพลเมืองในท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานของเราแข่งขันกันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา เพื่อจะเติบโตทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำที่ดีของประเทศในอนาคต
  3. เสริมสร้างท้องถิ่นธรรมาภิบาล  –  การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นเพียงกระบวนการ “ขาเข้า”เท่านั้น  ปลายทางคือทำอย่างไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ทุกระดับ ทุกพื้นที่ รวมทั้ง อบต. จะได้ “คนที่ใช่” เข้าไปบริหาร จะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตาม เพื่อเพิ่มโอกาสเสริมสร้าง อบต.ธรรมาภิบาล  แต่ไม่ว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ก็เป็นหน้าที่ของเ ครือข่ายพลเมืองในท้องถิ่น ที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมงานพัฒนาอย่างเข้มข้น ให้อบต.ของเรามีความซื่อตรงโปร่งใส ไม่มีเรื่องอื้อฉาวทุจริต บริการประทับใจชาวบ้าน และงบประมาณลงสู่ชุมชนแบบเต็ม 100

ประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประจำสัปดาห์

  • ท่านมีมุมมองต่อเรื่อง “สปิริตนักกีฬา” ในภาพรวมการเมืองไทย อย่างไร
  • ท่านคาดหวัง “สปิริตนักกีฬา” ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัด อำเภอของท่าน อย่างไร

นายแพทย์ พลเดช  ปิ่นประทีป

สมาชิกวุฒิสภา  /  2 ตุลาคม 2564