รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 110) “วัฒนธรรม กีฬา กำลังคน”

แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ เป็นแผนปฏิรูปที่เกิดขึ้นใหม่โดยรวมเอางานสำคัญหลายส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน

มีเป้าหมายที่การพัฒนาคนในชาติให้มีความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของเศรษฐกิจที่พอเพียง เข้มแข็งมั่นคงโดยมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานของการสะท้อนความเป็นชาติ

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 110) “วัฒนธรรม กีฬา กำลังคน”

การปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ มีขอบเขตครอบคลุมทั้งในเรื่องการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาจิตใจ ปัญญาและการพัฒนาประเทศ มรดกทางวัฒนธรรม เอกลักษณ์ที่ดีงามของชาติ การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อสุขภาพ พร้อมนำมาใช้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความเป็นเลิศ การส่งเสริมการมีงานทำ การคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย รายได้และสวัสดิการที่ดี การประกันสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความมั่นคง สุขภาพ และปัจจัยในการดำรงชีวิต

ในแผนนี้มีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ 4 ประการ และตัวชี้วัด 7 อย่าง ดังนี้

1. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม โดยพัฒนาเครื่องมือประเมินดัชนีคุณธรรมหลักของคนไทย 4 ประการ ประกอบด้วย  ความซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่างพอเพียง และกตัญญู 

2. เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม ดูจากสัดส่วนรายได้ประเทศที่มาจากเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม

3. ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพให้แข็งแรง เป็นในการพัฒนากีฬาชาติ  โดยดูจากอายุเฉลี่ยของประชากรสูงขึ้น และมีสัดส่วนนักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติเพิ่มขึ้น

4. กำลังคนของประเทศมีทักษะที่เอื้อต่อการสร้างผลิตภาพแรงงานและคุณภาพชีวิตที่ดี  ดูจากดัชนีผลิตภาพแรงงานต่อชั่วโมง อัตราการจ้างงาน และจำนวนผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น

สำหรับกิจกรรม โครงการที่ส่งผลกระทบสำคัญ (Big rock) และตัวชี้วัดเป้าหมายที่ประชาชนควรติดตาม ได้แก่

1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและกลไกร่วมภาครัฐและภาคเอกชน

 • เสริมความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม
 • ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล หน่วยงาน องค์กรและสื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
 • พัฒนาระบบเครดิตสังคม เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรม ระดับพื้นที่และระดับบุคคล
 • ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อใช้พลังบวก (Soft power)ให้เกิดสื่อเสริมสร้างคุณธรรม

2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 • จำนวนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ
 • มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านวัฒนธรรมของประเทศเติบโต

3. ส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตกีฬาและการออกกำลังกาย

 • อัตราประชากรที่มีการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น
 • อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น เกิน 68 ปี
 • นักกีฬาหน้าใหม่เข้าสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติมากขึ้น

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

 • คณะกรรมการอิสระเพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะกำลังคนของประเทศไทย (Thailand Workforce Agency – TWA)
 • มีระบบ E- Workforce Ecosystem
 • มีกองทุนสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลของประเทศ

 • หน่วยงานรัฐสามารถพัฒนาประเด็นการพัฒนาใหม่ๆ
 • ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากทักษะ อาชีพใหม่ๆ
 • จำนวนโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานโลก

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา / 13 ธันวาคม 2564 .