“ แม่ข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาแบบเต็มพื้นที่ ” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จ.เชียงราย

ที่จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project)

กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด เนื่องด้วยมีโรงเรียนในเครือข่ายจำนวนมากถึง 56 แห่ง  มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ (ร.ป.ค.15) เป็นแม่ข่าย บริหารงานโดย ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้นำและผู้อำนวยการโรงเรียน

ในการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมาธิการวิสามัญของรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) รู้สึกเป็นห่วงเป็นใยและมีความเห็นแยกกันเป็นหลายแนว

คือ กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน กำลังจะถูกยุบหรือควบรวม ซึ่งมีจำนวนมากถึง 15,000 แห่ง

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 จ.เชียงราย

“ แม่ข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาแบบเต็มพื้นที่ ”