“จุดเริ่มและเบ้าหลอม ขบวนการปฏิรูปโรงเรียน” โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา

นำโดยประธาน รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้ไปเยี่ยมคุณมีชัย วีระไวทยะและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนมีชัยพัฒนาและเครือข่ายในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ท่านรับผิดชอบ

คณะทำงานของพวกเราได้ยินชื่อเสียงกิติศัพท์การทำงานของท่านมานาน และอยากรู้เป็นพิเศษว่า การจัดการศึกษาแนวใหม่ของท่านนั้นเป็นไฉน สามารถลดความเหลื่อมล้ำและขจัดความยากจนได้จริงหรือ  

ตลอดเวลาในการสนทนาแลกเปลี่ยน เราสามารถสัมผัสความเป็นนักปฏิรูปเปลี่ยนแปลง แนวคิดที่แหวกกรอบและไอเดียเชิงนวัตกรรม ได้ผุดบังเกิดจากตัวตนของท่านอยู่ตลอดเวลา  

สำหรับเรื่องหลักคิดและแนวทางสำคัญของโรงเรียนมีชัยพัฒนาและโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) นั้น 

ภาพบรรยากาศ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์

“จุดเริ่มและเบ้าหลอม ขบวนการปฏิรูปโรงเรียน” โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์