การลดความยากจนและ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา : กรณีศึกษาต่างประเทศสำหรับประเทศไทย โดย ทิพย์พาพร ตันติสุนทร