Ebook รายงานประชาชน 2565 (รวมเล่ม)

วุฒิสภามีภารกิจหลายด้าน ทั้งบทบาทวุฒิสภาตามบทบัญญัติหลัก บทบาทตามอำนาจหน้าที่ของสมาชิกตามรัฐธรรมนูญงาน ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ งานโครงการเชิงนวัตกรรม งานกรรมาธิการ และงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ

สมาชิกวุฒิสภา 250 ท่าน ในชุดเฉพาะกาลนี้ต่างได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่กันไปตามความเชี่ยวชาญและความสนใจ

ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่ง ผู้เขียนทำหน้าที่ตามภารกิจที่รับผิดชอบ ทั้งในด้านการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ด้านพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม รวมทั้งด้านติดตามการปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติความสามารถในการแข่งขัน

ในฐานะที่เป็นโฆษกให้กับคณะกรรมาธิการหลายชุด อีกทั้งมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องมากมาย ผู้เขียนจึงเลือกใช้วิธีการเขียนบทความกึ่งวิชาการเพื่อสื่อสารกับสังคมเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยผ่านช่องทาง Facebook Page : นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป (www.facebook.com/poldej120) และ Website : สถาบันพัฒนาประชาสังคม(www.CSDI.or.th)

รายงานประชาชน 2565 ฉบับที่อยู่ในมือของท่านขณะนี้ เป็นหนังสือรายงานประชาชน ฉบับปีที่ 3 ซึ่งรวบรวมบทความที่เผยแพร่ในรอบปี โดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่เนื่องจากการจัดพิมพ์ครั้งแรกมีจำนวนจำกัดและยังมีผู้สนใจประสงค์จะใช้ศึกษาค้นคว้าจึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่สอง ด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาสาระอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าอ้างอิงตามยุคสมัยและนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขยายผลตามความเหมาะสมต่อไป

คณะจิตคารวะ

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา