“สรุปภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ” ตอนที่ 2

รายการวุฒิสภา รายสัปดาห์ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา เวลา 13.05 – 14.00 น. ร่วมพูดคุยสนทนากับ

นายพลเดช ปิ่นประทีป รองโฆษกคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ ตสร. คนที่หนึ่ง และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ หรือ ตสร. คนที่สอง วุฒิสภา ในประเด็น

“สรุปภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ ” ตอนที่ 2