Articles by Admin
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 45) “วิเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชน”

วิเคราะห์สภาเด็กและเยาวชน ปี 2563 จากการพิจารณาศึกษาสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 43) “สภาเด็กและเยาวชน หน่ออ่อนวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม”

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (6) “สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เมื่อพูดถึง “การเมืองวิถีเก่า” โดยทั่วไปเรามักหมายถึงสภาพการเมืองในปัจจุบันที่กำลังวิกฤติ รวมไปถึงการเมืองในอดีตที่สะสมปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีจินตนาการว่าจะต้องพยายามก้าวข้ามไปสู่วิถีการเมืองแบบใหม่ที่ดีกว่าให้จงได้.


“ขบวนปฏิรูปไม่นิ่ง-เคลื่อนตัวช้า”

คำอภิปราย ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด ต่อรายงานผลการปฏิรูปของรัฐบาล โดย ส.ว.พลเดช  ปิ่นประทีป / 30 พฤศจิกายน 2563


สภาประชาสังคมไทย ยื่น 14,312 รายชื่อ เสนอกฎหมาย มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมจากพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ องค์กรไม่แสวงหาผลกําไร เครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพ และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จํานวน 139 องค์กร ได้ร่วมกันก่อตั้งเป็น “สภาประชาสังคมไทย” ขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 41) “พัฒนาการ ประชาสังคมจังหวัด”

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงออกถึงสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกถึงปัญหาที่กำลังเผชิญ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติ 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 40) “ เจตนารมณ์ 14 สิงหาคม ก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ เวทีการประชุมสมัชชาระดับชาติของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี