Articles by Admin

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 50) “ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย”

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเชียงราย  เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดเชียงราย ก่อตั้งและดำเนินงานมาได้  8 ปี  โดยการสนับสนุนของสถาบันพระปกเกล้า

งบประมาณรับ-จ่ายของ มูลนิธิ/สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการ/ประธาน พลเดช ปิ่นประทีป (ปี 2541-2560)

สรุปผลงานด้านการเงินขององค์กร  1.ช่วง CIDA 8 ปี (2533-2541) ผอ.เสน่ห์ จามริก / ลธก.เอนก นาคะบุตร


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 47) “กลุ่มคนรักเมืองเพชร”

ประชาคมจังหวัดเพชรบุรี ปีที่ก่อตั้ง  พ.ศ. 2539  ระยะเวลานับถึงปัจจุบัน 23 ปี ความเป็นมา ประวัติการก่อตั้ง เริ่มจากการทำวิจัยชิ้นหนึ่งของบริษัทรีเจนท์ยืนยงพัฒนา ต้องการค้นหาสิ่งดีงามให้แก่จังหวัดเพชรบุรี เป็นการทำงานร่วมกับ รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี และ คณะนักวิจัยท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและคนในท้องถิ่น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดการรวมกลุ่มพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา เวทีของการพูดคุยได้เริ่มเปิดวงขยายขึ้น มีการนัดหมายที่เป็นทางการ และมีหัวข้อการสนทนาที่ชัดเจนขึ้น จนนำไปสู่การประชุมครั้งใหญ่ เมื่อ วันที่ 22-23 มีนาคม 2539 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เครือข่ายต่าง…ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)

ผลงานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ในยุคเลขาธิการพลเดช ปิ่นประทีป (พ.ศ. 2541-2561)

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 45) “วิเคราะห์ สภาเด็กและเยาวชน”

วิเคราะห์สภาเด็กและเยาวชน ปี 2563 จากการพิจารณาศึกษาสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน มีข้อค้นพบที่สำคัญ ดังนี้