Articles by Admin

จะไปทางไหน ? เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร โทรคมนาคม

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก  สื่อธุรกิจยังมีปัญหาเชิงจริยธรรม  มีการโฆษณาและการส่งข่าวปลอม


[VDO] การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)


[VDO] มาตรการรูปธรรมการบูรณาการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15/2562 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ มาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2562)


จริงหรือ ปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปัญหาปฏิรูประบบราชการที่น่าปวดหัวมากประการหนึ่ง  คือเรื่องกำลังคนภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณ


[ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี


กสศ. เครื่องมือปฏิรูปการศึกษาไทย

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีเยาวชนเพียง 5% จากครอบครัวยากจนกลุ่ม 20% ล่างสุดของประเทศมีโอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษา [ภาพกิจกรรม] เวทีพลังงานชุมชน รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 1 ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี


จีนโพ้นทะเล

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 30 มกราคม 2563 จีนโพ้นทะเล คือ ชาวจีนผู้อพยพออกนอกประเทศจีนเพื่อหนีภัยสงครามและความอดอยาก


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง

สถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก สร้างชุมชนสุขภาวะ – ชุมชนเข้มแข็ง จัดโดย สำนักงานโครงการจิตอาสาประชารัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี


แก้จนแบบจีน ในบางมุมมอง

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 23 มกราคม 2020 นโยบายของจีนไม่ใช้วิธีการแก้ปัญหาความยากจนแบบเหวี่ยงแห-หว่านโปรย คือ ไม่ใช้วิธีเหมือนกัน