Articles by Admin

ท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ (1) “สู้ภัยโควิด ระลอกสาม”

ถึงเครือข่ายผู้นำองค์กรชุมชน ภาคประชาสังคมและเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ ทุกจังหวัด.


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 76) “พ.ร.บ.ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รัฐบาลได้นำเสนอ(ร่าง)พ.ร.บ.ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ…. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ถือเป็นกฎหมายเชิงปฏิรูป ที่ ส.ส. และ ส.ว. ต้องทำงานร่วมกัน  เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย นับเป็นร่างกฎหมายใหม่ฉบับแรกที่เข้ามาสู่รัฐสภา
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 74) “ครม.ชุมชน แก้จนดอนศาลเจ้า”

พิกัดที่ตั้ง ชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ เป็นตำบลชายแดนของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตรอยต่ออำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 73) “กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า”

คณะทำงานมีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ โดยสามารถประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาและบริหารจัดการทุนทางสังคมจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 71) “นำพาครัวเรือนยากลำบากให้หลุดพ้น”

เป้าหมาย พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและถูกทอดทิ้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศก้าวพ้นความยากจน. มีหลักประกันในด้านปัจจัยสี่ พลังงานไฟฟ้าและน้ำสะอาด. เข้าถึงสวัสดิการรัฐและสวัสดิการชุมชน. มีกัลยาณมิตรและชุมชนเข้มแข็ง.รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 69) “แก้ยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วยภูมิปัญญาไทย”

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่เพิ่งประกาศความสำเร็จในการขจัดความยากจนทั่วประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา