CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 107) “สื่อ-สารสนเทศ เพื่อความมั่นคงของสังคม”

การสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของประเทศในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนทุกระดับในวงกว้าง  สร้างบรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 106) “ปฏิรูปต่อไป สาธารณสุขไทย”

ระบบสาธารณสุขไทยมีการพัฒนาก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเรื่อยมา นับตั้งแต่ ร.5 ทรงจัดตั้ง รพ.ศิริราช เป็นจุดเริ่มระบบการแพทย์สมัยใหม่เมื่อ 130 ปีก่อนรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 105) “ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประชาชน”

การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ทำให้รายได้ต่อหัวของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นกว่า 10 เท่า ในขณะเดียวกันจำนวนประชากรที่ขึ้นเป็น 67 ล้านคน ได้ส่งผลและกดดันต่อการใช้ทรัพยากร ทำให้เสื่อมโทรมและก่อมลภาวะมากขึ้น


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 104) “กระบวนการยุติธรรม ที่ประชาชนอยากเห็น”

กระบวนการยุติธรรม หมายถึง วิธีดำเนินการให้ความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ และให้ความเป็นธรรมในทางกฎหมายแก่บุคคลรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 103) “ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ”

ในโอกาสที่ ร่าง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่รัฐสภา เพื่อรับหลักการในวาระที่ กระผมได้อภิปราย แสดงความคิดเห็นในเชิงหลักการเพิ่มเติมในบางประเด็นที่สนใจ ดังนี้
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 101) “ราชการวิถีใหม่ ที่ประชาชนอยากเห็น”

การปฏิรูปภาครัฐถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”