CSDI Blogรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 74) “ครม.ชุมชน แก้จนดอนศาลเจ้า”

พิกัดที่ตั้ง ชุมชนบ้านดอนศาลเจ้า ตำบลบ่อสุพรรณ เป็นตำบลชายแดนของอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตรอยต่ออำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 73) “กองทุนสนับสนุนการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้า”

คณะทำงานมีข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและโครงการเอาชนะความยากจนแบบพุ่งเป้าอย่างเป็นระบบ โดยสามารถประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาและบริหารจัดการทุนทางสังคมจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 71) “นำพาครัวเรือนยากลำบากให้หลุดพ้น”

เป้าหมาย พุ่งเป้านำพาครัวเรือนยากจนและถูกทอดทิ้งในทุกจังหวัดทั่วประเทศก้าวพ้นความยากจน. มีหลักประกันในด้านปัจจัยสี่ พลังงานไฟฟ้าและน้ำสะอาด. เข้าถึงสวัสดิการรัฐและสวัสดิการชุมชน. มีกัลยาณมิตรและชุมชนเข้มแข็ง.รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 69) “แก้ยากจนแบบพุ่งเป้า ด้วยภูมิปัญญาไทย”

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศจีนที่เพิ่งประกาศความสำเร็จในการขจัดความยากจนทั่วประเทศเมื่อต้นปีที่ผ่านมา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 68) “ปัจจัยชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะความยากจน”

คณะอนุกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ได้ประมวลประเด็นที่เป็นเหตุปัจจัยความสำเร็จในการแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจากหลายกรณีศึกษา รวมทั้งโครงการแก้จนแบบพุ่งเป้าของประเทศจีนและนโยบายแก้ปัญหาความยากจนของประเทศอินเดีย สรุปประเด็นที่หนุนเสริมความสำเร็จรวม 25 ปัจจัย  ดังนี้


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 67) “กฎหมายการมีส่วนร่วม 3 ฉบับที่ค้างท่อ”

การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของกระบวนการประชาธิปไตย สังคมมีความคาดหวังให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น