CSDI Blogรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 91) “ยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน”

ประเมินการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยพิจารณาจากรายงานของรัฐบาล เมื่อสิ้นปี 2563  ในภาพรวมมีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 90) “ พ.ร.บ.เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ”

ในขณะที่กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามความหมายของ สหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมาย SDG 17 คาดหวังว่าภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกๆเรื่องรายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 89) “พ.ร.บ.ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 รัฐบาลได้นำเสนอ (ร่าง)พ.ร.บ.ประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. …. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภารายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 88) “ ประเด็นปฏิรูป…ใน พ.ร.บ.ตำรวจ ฉบับใหม่ ”

โจทย์การปฏิรูปตำรวจไม่ใช่คำถามใหม่ เพราะเคยมีการจัดทำรายงาน ผลศึกษา หรือข้อเสนอแนะให้ คำตอบเอาไว้แล้วมากมายตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 87) “กฎหมายประชามติพร้อมแล้ว”

เมื่อมีความต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของนักการเมืองในฝั่ง ส.ส. กลุ่มหนึ่ง ทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้าน มาผนวกเข้ากับกระแสการเคลื่อนไหวนอกสภาของกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล รวมทั้งพวกโจมตี ส.ว.