CSDI Blog


Big Data กับภาครัฐ

โดย ปาลิต วรพงศ์พิบูย์ เราคงคุ้นชินกับคำว่า Big Data กันมาพอสมควร แต่ถ้าให้ลงลึกไปในรายละเอียดอาจทำให้ปวดหัวได้เช่นกันจีน กับ ปัญหาคนยากจน ?

ถ้านึกไม่ออกว่าความยากจนของจีนเป็นอย่างไร ลองนึกสภาพว่ามีคนจนในประเทศ 88% ในปี 2524 (ค.ศ. 1981) มีรายได้ที่ประมาณ 40 บาทหรือน้อยกว่า มาอยู่ที่ 6.5% ในปี 2555 (ค.ศ. 2012)


รายงานการเงิน สปสช.

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ส่วนใหญ่จึงถือโอกาสในการให้ข้อคิดเห็นในเชิงห่วงใยและเสนอแนะต่องานของ สปสช.
ความท้าทายต่อการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา องค์กรตระกูล ส. มีสภาพเหมือนถูกกีดกันออกไปจากกระบวนการทำงานพัฒนา ในช่วงรอยต่อและระยะเปลี่ยนผ่านการบริหารประเทศ แม้ว่าจะมีแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการในภาคสนามยังมีปัญหาความท้าทายต่อการดำเนินงานอยู่มากมาย ซึ่งผู้เขียนมีประเด็นความสนใจส่วนตัวบางประการ ดังนี้