CSDI Blog

รายงานประชาชน ฉบับที่ 4 “แก้ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา ปี 2562”

โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป สถานการณ์ปัญหาการเข้าถึงระบบการศึกษา ประเทศไทยมีเด็กที่อยู่ในครอบครัวซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทางการศึกษา โดยมีทั้งกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงกลุ่มวัยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป


รายงานประชาชน ฉบับที่ 3 “แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ บริการสาธารณสุข ปี 2562”

โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสาธารณสุข ในปัจจุบันระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย มี 4 ระบบใหญ่  มีสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่แตกต่างกัน  ได้แก่


รายงานประชาชน ตอนที่ 2 “จัดการที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ปี 2562”

โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป สถานการณ์ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในเมือง รัฐบาลมีโครงการ “บ้านมั่นคง” ที่ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมาตั้งแต่ ปี 2546 โดยมีเป้าหมายในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนเมืองทั่วประเทศ สร้างความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมชุมชนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจัดการของชุมชน


รายงานประชาชน ตอนที่ 1 “แก้ปัญหาที่ทำกินในชนบท ปี 2562”

โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป ปัญหาที่ดินในประเทศไทยแบ่งเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่ดิน 2) เข้าถึงสิทธิในการใช้ที่ดินได้ แต่ไม่มั่นคง 3) ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนเรื่องที่ดิน 4)มีหลายหน่วยงานของรัฐ จัดการที่ดินซ้ำซ้อน ขัดกันเองและใช้อำนาจโดยมิชอบในสถานการณ์โควิด นับเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติ

คณุสสัน ศุภวัตรวรคุณ, เลขาธิการสถาบันพัฒนาประชาสังคม (CSDI) มันเป็นอีกครั้ง ที่เราไม่ได้ใช้บทเรียน ประสบการณ์ ความรู้ ที่เคยมีการสรุปเอาไว้แล้วและทำเป็นกรอบเซนไดออกมาแนะนำให้ทำกันทั่วโลก ในบ้านเราก็มีครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญงานบริหารจัดการเพื่อลดทอนความเสี่ยงภัยอยู่ แต่สังคมไม่ได้ฟัง ไม่ได้ยินในสิ่งที่อาจารย์แนะนำ


ฟื้นฟูสังคม เสริมเศรษฐกิจฐานราก

“หมอพลเดชแนะใช้รูปแบบกองทุน SIF ฟื้นฟูสังคมภายหลังสงครามโควิด” การระบาดใหญ่ทั่วโลกของโควิดไวรัส ได้เคลื่อนออกจากเมืองจีนด้วยเหยื่อผู้ป่วยหลักแสน ย้ายศูนย์ไปที่ยุโรป จนบัดนี้มีผู้ป่วยเป็นหลักล้าน และดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาจะกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดที่หนักที่สุด ยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงเมื่อไร


ลงทุนทางสังคม รับแรงกระแทก COVID-19

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 2 เมษายน 2020 ถอดแบบ “กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม” แก้เศรษฐกิจระดับฐานรากในช่วงโควิด-19 คงดีไม่น้อย เมื่อต้องมาพบกับสถานการณ์ COVID-19  ซึ่งคาดกันว่าจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงและอาจกินเวลาที่ยาวนาน ทำให้ผมต้องหวนกลับไปรำลึกถึงประสบการณ์และบทเรียนรู้จาก โครงการ“กองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม”(Social Investment Fund –SIF) ในยุคที่ประเทศต้องรับมือกับผลกระทบทางสังคมจากวิกฤติ ”ต้มยำกุ้ง” ปี 2540   วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในคราวนั้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาวะการจ้างงาน ทางกรมแรงงาน คาดการณ์ว่าในปี 2541…


ไทยรวมพลัง ต้านโควิดไวรัส

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 23 มีนาคม 2563 ถ้าถึงตอนนั้นจริง ก็ต้องวัดดวงกันที่ “ทุนทางสังคม” หรือ ความรักความสามัคคีและความเอื้ออาทรที่มีต่อกัน


Pandemic, Panic : ผลกระทบโควิดไวรัส

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 17 มีนาคม 2563 ถ้านำแบบแผนระบาดในจีนมาเทียบเคียง อาจทำนายอย่างคร่าวๆสถานการณ์จะไปสิ้นสุดราวเดือน มิ.ย.


จะไปทางไหน? เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร โทรคมนาคม

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 20 กุมภาพันธ์ 2020 ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก  สื่อธุรกิจยังมีปัญหาเชิงจริยธรรม  มีการโฆษณาและการส่งข่าวปลอม ถ้าไม่นับกระแสการเมืองไทยรายวัน ที่ร้อนรุ่มและมีกลิ่นฉุนรุนแรง โดยเฉพะในฟากฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  กระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ก็น่าจะส่งผลกระทบกระเทือนเข้ามาในชีวิตและสังคมของเรามากที่สุดเรื่องหนึ่ง ในการสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกวุฒิสภา เรื่องการเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  เมื่อเดือนตุลาคม 2562  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ชี้ประเด็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ท่านกล่าวว่า เราเข้ามาอยู่ในยุคที่ทุกคนในสังคมสามารถที่จะเป็นสื่อได้ มีเทคโนโลยีไร้สายอยู่ในมือถือ ทุกสื่อหลอมรวม เด็กรุ่นใหม่ไม่ดูทีวีกันแล้ว ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก …


Big Rock ปฏิรูปสาธารณสุข

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 12 มีนาคม 2020 การให้ประชาชนทุกคนทุกเพศวัย มีความรอบรู้และเท่าทันปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใด