CSDI Blog

Pandemic, Panic : ผลกระทบโควิดไวรัส

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 17 มีนาคม 2563 ถ้านำแบบแผนระบาดในจีนมาเทียบเคียง อาจทำนายอย่างคร่าวๆสถานการณ์จะไปสิ้นสุดราวเดือน มิ.ย.


จะไปทางไหน? เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร โทรคมนาคม

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 20 กุมภาพันธ์ 2020 ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก  สื่อธุรกิจยังมีปัญหาเชิงจริยธรรม  มีการโฆษณาและการส่งข่าวปลอม ถ้าไม่นับกระแสการเมืองไทยรายวัน ที่ร้อนรุ่มและมีกลิ่นฉุนรุนแรง โดยเฉพะในฟากฝั่งของสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  กระแสการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม ก็น่าจะส่งผลกระทบกระเทือนเข้ามาในชีวิตและสังคมของเรามากที่สุดเรื่องหนึ่ง ในการสัมมนาวิชาการสำหรับสมาชิกวุฒิสภา เรื่องการเสริมสร้างความพร้อมในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  เมื่อเดือนตุลาคม 2562  ผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ชี้ประเด็นสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ไว้อย่างน่าสนใจ ท่านกล่าวว่า เราเข้ามาอยู่ในยุคที่ทุกคนในสังคมสามารถที่จะเป็นสื่อได้ มีเทคโนโลยีไร้สายอยู่ในมือถือ ทุกสื่อหลอมรวม เด็กรุ่นใหม่ไม่ดูทีวีกันแล้ว ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก …


Big Rock ปฏิรูปสาธารณสุข

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 12 มีนาคม 2020 การให้ประชาชนทุกคนทุกเพศวัย มีความรอบรู้และเท่าทันปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญกว่าอื่นใด


สภาเด็กและเยาวชน หน่ออ่อนภาคพลเมือง

โดย นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เมื่อครั้งที่ผมดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่ง ชื่อ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  จำได้ว่าในเวลานั้นเรามีเจตนารมณ์ที่จะวางแนวคิดเชิงทิศทางและนโยบายในเรื่องสิทธิเด็ก (Child Right) และการปกป้องคุ้มครองเด็ก (Child Protection) เป็นสำคัญ


“พลเดช ปิ่นประทีป” ชวนทุกท่านติดตาม “องค์กรอิสระ”

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 4 มีนาคม 2563 “ผมมีความสนใจบทบาทและผลงานขององค์กรเหล่านี้ โดยเฉพาะในแง่มุมของการปฏิรูปการเมือง”


“ประชาชนมีส่วนร่วม”

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพราะว่าการมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นเพียง “วาทกรรม” และไม่ใช่แค่ “พิธีกรรม”


COVID-19 ทดสอบสาธารณสุขไทย

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 24 กุมภาพันธ์ 2563 การประกาศสถานการณ์การระบาด จาก 2 ขึ้นเป็น 3 ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าจะช่วยให้หน่วยงานทุกระดับและประชาชนมีความระมัดระวังตัวเอง การประกาศยกระดับสถานการณ์การระบาด จาก 2 ขึ้นเป็น 3 ไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้ามันจะช่วยให้หน่วยงานทุกระดับและประชาชนมีความระมัดระวังตัวเองยิ่งขึ้น  แต่สิ่งที่มาแน่คือผลกระทบเศรษฐกิจทั่วโลก ทุกคนต้องเตรียมรับมือด้วยการจัดการตนเอง จะเอาแต่เรียกร้องหรือรอคอย ก็ไม่มีรัฐบาลหรือใครมาโอบอุ้มเราได้ …


ในสถานการณ์ COVID-19

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดในหลายประเทศ ประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ไวรัสระบาดทั่วโลก ประเทศไทยเสี่ยงสูง ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 กรมความคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศจีนเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นและต่อมาระบาดไปอีกหลายเมือง พบผู้ป่วยติดเชื้อในทุกมณฑล ทางการจีนรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น…


ต-ส-ร ติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ขณะนี้ ในหมู่สมาชิกวุฒิสภามีคำย่อคำหนึ่งที่พวกเราจดจำพูดติดปากและใช้สื่อสารกันอย่างขึ้นใจ


สถาบันพระปกเกล้า : 20 ปีปฏิรูปการเมืองไทย

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 12 กุมภาพันธ์ 2563 การถือกำเนิดของสถาบันพระปกเกล้า เมื่อ 4 ก.ย. 41 มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากวิกฤติประชาธิปไตย


จะไปทางไหน ? เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร โทรคมนาคม

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประชาชนมีสิทธิในการสื่อสารและแสดงออก  สื่อธุรกิจยังมีปัญหาเชิงจริยธรรม  มีการโฆษณาและการส่งข่าวปลอม


จริงหรือ ปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน

โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา, 7 กุมภาพันธ์ 2563 ปัญหาปฏิรูประบบราชการที่น่าปวดหัวมากประการหนึ่ง  คือเรื่องกำลังคนภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณ