CSDI Blog

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 119) “ กระแสเศรษฐกิจใหม่ ฐานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ”

ในแง่ของยุทธศาสตร์ชาติด้านความสามารถในการแข่งขัน “เศรษฐกิจใหม่” มีความสำคัญมาก ในฐานะเป็นหัวหอกการขับเคลื่อนเพื่อให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 118) “ คึกคักท่ามกลางโควิด ”

ผลจากการควบรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้าด้วยกัน 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 117) “ ปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และการวิจัย ”

ในบรรดานโยบายปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ที่วุฒิสภาเฝ้าติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดอยู่ในขณะนี้ 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 116) “ ผลงานปฏิรูปการจัดการปัญหาคนอยู่กับป่า ”

ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินของคนยากจนในชนบทและความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในเขตป่าเขากับเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 115) “ บทเรียนแผนปฏิรูปประเทศ ”

ในโอกาสที่แผนปฏิรูปประเทศเดินทางมาถึงปีสุดท้าย  ขอมองบทเรียนด้านข้อจำกัดของกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูป และบทบาทของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 114) “ ทำแทบตาย ประชาชนไม่เห็น”

ความเป็นมาการปฏิรูปประเทศ เมื่อปี 2549  เสียงเรียกร้องการปฏิรูปประเทศเริ่มดังมาจากการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย(เสื้อเหลือง) ในการต่อต้านรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 113) “ เลือกตั้ง อบต. ส่อประชาชนอยากเปลี่ยน”

ควันหลงจากการเลือกตั้ง อบต. 5,300 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ถ้าติดตามจากรายงานข่าวและการวิเคราะห์วิจารณ์ของสื่อมวลชนทั่วไปมักจะได้ยินแต่เสียงสะท้อนปัญหาการทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียงว่ารุนแรงเหลือเกิน และสรุปลงท้ายว่ามันเป็นเรื่องที่สิ้นหวัง


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 112) “มีชัย วีระไวทยะ นักปฏิรูปตัวจริงเสียงจริง”

ในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา  เราเห็นความสำคัญของระบบการศึกษา


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 111) “โรงเรียนมีชัยพัฒนา ปฏิรูปการศึกษาจากฐานล่าง”

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดยประธาน รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ ได้ไปเยี่ยมคุณมีชัย วีระไวทยะและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนมีชัยพัฒนาและเครือข่ายในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ท่านรับผิดชอบ


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 110) “วัฒนธรรม กีฬา กำลังคน”

แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์ เป็นแผนปฏิรูปที่เกิดขึ้นใหม่โดยรวมเอางานสำคัญหลายส่วนเข้ามาไว้ด้วยกัน


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 109) “ปฏิรูปการศึกษา อีกสักที”

การปฏิรูปการศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและปฏิรูประบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน