CSDI Blog

ซินจ่าวบักเจียง ท่องหุบเขาเตย์เยินตู | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 19/2566)

ระหว่างวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2566  คณะของสมาคมสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 14 ท่าน ได้รับเชิญจากสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดบักเจียง (Bac Giang) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไปเยี่ยมเยียน


เดินหน้าเมืองอัจฉริยะ Phuket Smart City | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 18/2566)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (2561-2580) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองตามแผนผังภูมินิเวศให้เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่


เมื่อพายุก่อตัวจากเบื้องซ้าย | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 17/2566)

การเลือกตั้ง 2566 สะท้อนชัดเจนว่าการเมืองไทยเข้าสู่ยุคแห่งการสร้างภาพลักษณ์ สงครามข้อมูลข่าวสาร และการแบ่งขั้วแยกฝ่ายที่ชัดเจน 


เศรษฐกิจภูเก็ต บนฐานหลักสิบเสา | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 16/2566)

จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีพื้นที่ 543 ตร.กม. ประชากร 417,000 คน  แบ่งเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล 96 หมู่บ้าน 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ด้วยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติจึงมีนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านคน และประชากรแฝงอีกราว 5 แสนคน


ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เศรษฐกิจชุมชนในเมืองท่องเที่ยวระดับโลก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 15/2566)

คณะติดตามเสนอแนะยุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขันของวุฒิสภา ลงไปเยี่ยมพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในฐานะที่เป็นจังหวัดสำคัญในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ


มนต์รักป่าซาง พลังเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ไม่อาจมองข้าม | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 14/2566)

ด้วยชื่อเสียงผลงานชุมชนจัดการขยะที่ได้รับรางวัลในระดับชาติจำนวนมากมาย  ทำให้คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปฯของวุฒิสภา สนใจลงไปศึกษาดูงานพื้นที่ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง จังหวัดลำพูน


เศรษฐกิจลำพูน จังหวัดรายได้สูง ประชาชนรายได้ต่ำ | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 13/2566)

จังหวัดลำพูน เป็นที่ตั้งของอดีตเมืองโบราณนามว่า ‘หริภุญไชย’ มีอายุประมาณ 1,300 ปี  โดยฤาษีวาสุเทพ เกณฑ์คนมอญมาสร้างเมืองนี้ขึ้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิง 


ปฏิรูปโหวต 2566 เลือกปฏิรูปการเมือง เลือกเศรษฐกิจฐานราก | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 12/2566)

ในฐานะที่มีส่วนในดูแลประเด็นงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาการเมืองของวุฒิสภา มีผู้ถามว่าในการเลือกตั้ง ส.ส. 2566 นี้ กรรมาธิการมีแนวทางการทำงานอย่างไรบ้าง ผมขออนุญาตแสดงความคิดเห็นประกอบการรายงานการดำเนินงานต่อพี่น้องประชาชนในโอกาสนี้


เศรษฐกิจท้องถิ่น เชื่อมชุมชนเข้มแข็งกับการแข่งขัน | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 11/2566)

ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดยุทธศาสตร์ชาติความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและแผนฟื้นฟูภายหลังโควิด ในฐานะพื้นที่เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองสำคัญของภาคเหนือ


ดอยสวรรค์แม่กำปอง เศรษฐกิจฐานชุมชน | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 10/2566)

เมื่อต้นปี คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ ด้านยุทธศาสตร์ความสามารถในการแข่งขัน วุฒิสภา ได้ไปเยี่ยมชมกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บ้านแม่กำปอง ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  


ศิลาดล คนไทลื้อ เศรษฐกิจดอยสะเก็ด | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 9/2566)

อำเภอ เป็นพื้นที่มีขนาดเล็กกว่าจังหวัดมาก ทั้งยังมีหน่วยเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองที่หลากหลายและครบครัน มีภาคส่วนทางเศรษฐกิจครอบคลุมการเกษตร อุตสาหกรรม หัตกรรม ท่องเที่ยวชุมชนและการบริการแบบสมัยใหม่  ดังเช่นที่อำเภอดอยสะเก็ด


เชียงใหม่หลังโควิด เศรษฐกิจจะไปทางไหน | รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 8/2566)

ในคราวที่คณะอนุกรรมาธิการยุทธศาสตร์ด้านความสามารถในการแข่งขันของวุฒิสภาไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่