CSDI Blog


ร่วมสร้างการเมืองวิถีใหม่ (6) “สรรค์สร้างการเมืองวิถีใหม่”

ถึงพี่น้องเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม เมื่อพูดถึง “การเมืองวิถีเก่า” โดยทั่วไปเรามักหมายถึงสภาพการเมืองในปัจจุบันที่กำลังวิกฤติ รวมไปถึงการเมืองในอดีตที่สะสมปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีจินตนาการว่าจะต้องพยายามก้าวข้ามไปสู่วิถีการเมืองแบบใหม่ที่ดีกว่าให้จงได้.


“ขบวนปฏิรูปไม่นิ่ง-เคลื่อนตัวช้า”

คำอภิปราย ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด ต่อรายงานผลการปฏิรูปของรัฐบาล โดย ส.ว.พลเดช  ปิ่นประทีป / 30 พฤศจิกายน 2563


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 41) “พัฒนาการ ประชาสังคมจังหวัด”

“การมีส่วนร่วมของประชาชน” เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความรู้สึกนึกคิด แสดงออกถึงสิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกถึงปัญหาที่กำลังเผชิญ แนวทางการแก้ไขปัญหา และการลงมือปฏิบัติ 


รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 40) “ เจตนารมณ์ 14 สิงหาคม ก่อตั้งสภาประชาสังคมไทย”

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  ณ เวทีการประชุมสมัชชาระดับชาติของเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 39) “สภาประชาสังคมไทย : กลไกเสริมการมีส่วนร่วม”

การออกแบบสภาประชาสังคมไทย จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์กรสภาและสมาคมที่เป็นต้นแบบกรณีศึกษาทั้ง 14 องค์กร เมื่อประกอบเข้ากับลักษณะธรรมชาติและคุณสมบัติเฉพาะขององค์กรภาคประชาสังคม (CSO) ในประเทศไทยในปัจจุบัน คณะวิจัยเสนอให้จัดตั้งกลไกพื้นที่กลางเพื่อการประสานงานและมีความเป็นตัวแทนของเครือข่าย ในนามของ “สภาประชาสังคมไทย”
รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 38) “สถานการณ์การมีส่วนร่วม ของภาคเอกชนและประชาสังคม”

ในกระแสการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพเป็นที่คาดหวังจากองค์การสหประชาชาติและทุกประเทศทั่วโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเป้าหมายที่ 17 (SDG17)