ความรู้ในงานพัฒนา

ต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชนท้องถิ่น 4 กรณี : การศึกษาดูงานสิ่งแวดล้อมที่ประเทศญี่ปุ่น

โดย  พลเดช  ปิ่นประทีป กรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2561“ป่าชุมชน” การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อแก้ปัญหาสังคมในสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะทำงานพัฒนาสมัชชาป่าชุมชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เครือข่ายองค์กรป่าชุมชนและองค์กรความร่วมมือต่างๆ จัด เวทีอภิปรายเรื่อง “บทบาทป่าชุมชนกับความมั่นคงของวิถีชีวิตคนท้องถิ่นในสถานการณ์ปัจจุบัน”โดยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดสัมมนาระดับชาติ “ป่าชุมชน: ความมั่นคงแห่งชีวิต ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกร้อน


เร่งสมรรถนะของชาติ

เร่งสมรรถนะของชาติ ยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติทั้ง 8 เรื่องที่กล่าวข้างต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ทางปัญญา ซึ่งยังมีอื่นๆอีกมากอันจะไม่กล่าวในที่นี้ สกว.ในการทำงานมา 16 ปี อยู่ในฐานะที่จะรู้ดีที่สุดถึงงานวิจัยและนักวิจัยเก่งๆทั้งประเทศ รัฐบาลใหม่น่าจะขอให้ สกว.ยกร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์ทางปัญญาของชาติ
ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Thinking)

ทฤษฎี (Theory) มีรากศัพท์มาจาก Theory (ละคร) เป็นการสะท้อนภาพของมนุษย์ เป็นภาพจำลองของชีวิต ภาพสะท้อนของสังคม มนุษย์มักจะคิดว่า ทฤษฎีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว สามารถปฏิบัติตามได้


แผนที่ผลลัพธ์คืออะไร

แผนที่ผลลัพธ์ (outcome mapping) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและการประเมินผลการทำงาน ที่มาเสริมวิธีการประเมินผลรูปแบบเดิม โดยที่ “แผนที่ผลลัพธ์” ให้ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงานพัฒนา นั่นคือ


Mind Mapping

Mind map คืออะไร Mind map ประกอบด้วยคำ หรือ ความคิดรวบยอด (concept) ที่เขียนไว้ตรงกลาง และถูกเชื่อมโงด้วยเสนความสัมพันธ์ที่แทนความคิดหลัก 5- 10 เส้น และ ลากเส้นของความคิดย่อย 5-10 เส้นที่สัมพันธ์กับคำที่เป็นความคิดหลักเหล่านั้นอีกต่อหนึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแสวงหาอนาคตร่วมกัน Future Search Conference (FSC)

Future Search Conference หรือการประชุมเพื่อค้นหาอนาคต เป็นเครื่องมือ หรือเทคนิคการประชุมแบบมีส่วนร่มที่เพิ่งมีการนำมาใช้ในสั้งคมไทยไม่นานนัก และยังใช้กันอยู่ในวงจำกัด การค้นหาอนาคต คืออะไร