ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย

[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านยู้ หมู่ที่ 5, บ้านยู้ หมู่ที่ 10, บ้านยู้ หมู่ที่ 11 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศที่ราบลุ่มติดลำน้ำ  น้ำย่างตามที่เล่าต่อกันมาคือลำน้ำที่ก้าวย่างไปมาได้ หรือมีการเปลี่ยนเส้นทางน้ำ


{ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาเผือก หมู่ที่ 4, บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านนาเผือก หมู่ที่ 4 และบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของทั้งสองหมู่บ้านเป็นที่ราบสลับกับพื้นที่เนินสูง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาฝ่า หมู่ที่ 2 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

1. บริบทชุมชน บ้านนาฝ่า หมู่ที่ 2 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นลักษณะพื้นที่เป็นที่ลุ่ม มีแหล่งน้ำสำคัญ คือ น้ำย่าง และห้วยโป่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก รองลงมาคือรับจ้างทั่วไปและข้าราชการ นับถือศาสนาพุทธ มีภาษาพื้นเมืองเหนือใช้เป็นภาษาถิ่น


ข้อมูลความเสี่ยงอุทกภัยของเขตเศรษฐกิจพิเศษ : เมืองแม่สอด (2561)

โครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)