ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย

[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน              หมู่บ้านมีพื้นที่สูง สลับกับพื้นที่ราบ ชาวบ้านปลูกใบยาสูบในฤดูแล้ง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2, บ้านนาหนุน 3 หมู่ที่ 7 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านหนาหนุน 2 หมู่ที่  2 และบ้านนาหนุน 3  หมู่ที่ 7 แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันและได้แบ่งพื้นที่หมู่บ้านจากกัน ทั้งสองหมู่บ้านต่างเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยาว


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ลักษณะของภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ราบสูงสลับราบต่ำเรียบริมฝั่งลำน้ำยาว


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดริมลำน้ำน่าน แหล่งน้ำที่สำคัญคือ หนองบัว และหนองน้อย พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ช่วงฤดูน้ำหลากช่วงเดือน สิงหาคม-กันนยายน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน             บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 5 เป็นหนึ่งใน 7 หมู่บ้านของตำบลป่าคา อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน บ้านต้นฮ่างมีลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่ม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน          บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ชุมชนเป็นพื้นที่ลุ่ม โดยมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ 2 สาย ด้วยกัน คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำย่าง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสบยาว หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านสบยาวมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและน้ำป่าจากห้วยหลวง มีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน่าน ห้วยร่องกอน ละห้วยบ้านเหล่า


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านอาฮาล ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

บริบทชุมชน บ้านอาฮาลอยู่ทางทิศตะวันออกของลำน้ำน่าน สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ลำน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยร่องกอนห้วยล่องนา และลำน้ำน่าน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านท่าวังผา 1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านท่าวังผา 1 หมู่ที่ 2เป็นหมู่บ้านที่ลุ่มน้ำมีห้วยไหลผ่านอยู่ 2 ห้วย คือ ห้วยกอ ห้วยกอน และมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน ผู้คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชุมชนเป็นข้าราชการ ซึ่งชาวบ้านปลูกพืชผักสวนครัว และอาชีพค้าขาย


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสบหนอง หมู่ที่ 1, บ้านสบหนอง หมู่ที่ 12 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านสบหนอง หมู่ที่ 1,12 ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ชาวบ้านประกอบอาชีพทางการเกษตร สวน ปลูกข้าวโพด พริก มะเขือ ยาสูบ โดยที่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ 1 จำนวน 1,200 ไร่ หมู่ 12 จำนวน 1,500 ไร่


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสลี หมู่ที่ 6 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านสลี หมู่ที่ 6 ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำสำคัญหลายสาย คือ น้ำย่าง ห้วยละเอิบ ห้วยไคร้ และห้วยมืด