น่าน

[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแหน 1 หมู่ที่ 1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน          บ้านแหน 1 มีที่มาคือ ในสมัยอดีตในพื้นที่หมู่บ้านเต็มไปด้วยต้นแหนที่มีขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านแหน ในปัจจุบันมีต้นแหนอยู่ 2 ต้นซึ่งอยู่ที่วัดบ้านแหน 1 และบริเวณสะพานทางเข้าหมู่บ้านอีก 1 ต้น


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสบเป็ด หมู่ที่ 6 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน  ภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูงมีภูเขาล้อมรอบ ประกอบอาชีพอาชีพ เกษตรกรรม ปลูกมะม่วง ลำไย ลิ้มจี้


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน          บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 4 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัด เป็นพื้นที่แอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้าน โดยชุมชนมีอ่างเก็บน้ำ 2 ลูก


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านแหน 2 หมู่ที่ 3 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน              หมู่บ้านมีพื้นที่สูง สลับกับพื้นที่ราบ ชาวบ้านปลูกใบยาสูบในฤดูแล้ง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านนาหนุน 2 หมู่ที่ 2, บ้านนาหนุน 3 หมู่ที่ 7 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านหนาหนุน 2 หมู่ที่  2 และบ้านนาหนุน 3  หมู่ที่ 7 แต่เดิมเป็นหมู่บ้านเดียวกันและได้แบ่งพื้นที่หมู่บ้านจากกัน ทั้งสองหมู่บ้านต่างเป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำยาว


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ลักษณะของภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ราบสูงสลับราบต่ำเรียบริมฝั่งลำน้ำยาว


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดริมลำน้ำน่าน แหล่งน้ำที่สำคัญคือ หนองบัว และหนองน้อย พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ช่วงฤดูน้ำหลากช่วงเดือน สิงหาคม-กันนยายน


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน             บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 5 เป็นหนึ่งใน 7 หมู่บ้านของตำบลป่าคา อยู่ในความปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน บ้านต้นฮ่าง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน บ้านต้นฮ่างมีลักษณะทางภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลุ่ม


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน          บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา ชุมชนเป็นพื้นที่ลุ่ม โดยมีแม่น้ำไหลผ่านอยู่ 2 สาย ด้วยกัน คือ แม่น้ำน่าน แม่น้ำย่าง


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านสบยาว หมู่ที่ 4 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

1. บริบทชุมชน ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของบ้านสบยาวมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและน้ำป่าจากห้วยหลวง มีแหล่งน้ำสำคัญ ได้แก่ แม่น้ำน่าน ห้วยร่องกอน ละห้วยบ้านเหล่า


[ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัย] บ้านอาฮาล ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน

บริบทชุมชน บ้านอาฮาลอยู่ทางทิศตะวันออกของลำน้ำน่าน สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบ ลำน้ำที่สำคัญ คือ ห้วยร่องกอนห้วยล่องนา และลำน้ำน่าน