ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยพิบัติ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด (พื้นฐาน)

ข้อมูลพื้นฐาน

ตำบลแม่ปะเป็นพื้นที่ลาดชั้น มีพื้นที่ทั้งหมด 1,400 ไร่ โดยบางหมู่บ้านมีพื้นที่กว้างแต่จำนวนประชากรน้อย และตำบลแม่ปะนั้นมีป่าชุมชน จำนวน 4 แห่ง

เส้นทางน้ำ ทิศทางการไหลของน้ำ

ทิศทางการไหลของน้ำบ้านสบหนองมูล 2 สายและมีคลอง 1 สาย ด้วยกันคือ

เส้นที่ 1 น้ำจากห้วยหินฝนไหลไปสมทบเป็นน้ำห้วยแม่ปะซึ่งน้ำห้วยแม่ปะจะไหลลงสู่ห้วยแม่สอดหากน้ำมีปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้าน

เส้นที่ 2 น้ำจากอ่างห้วยลึกจะไหลไปสบทบกับห้วยแม่ปะทำให้น้ำมีปริมาณที่มากจนทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านเป็นบริเวณกว้างขวาง

เส้นที่ 3 น้ำห้วยแห้งเป็นน้ำเส้นย่อยที่ไหลมาจากหมู่บ้านหมู่ที่ 7

จุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงภัย

มีจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงภัยอยู่ 4 จุดโดยกันคือ

จุดที่ 1 น้ำท่วมขังบ้านหมู่ 10 เมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม น้ำจะระบายไม่ทันเนื่องจากท่อระบบน้ำค้อนข้างเล็ก

จุดที่ 2 น้ำท่วมขังบ้านหมู่ 9 ในสถานการณ์ฤดูฝนน้ำจะท่วมขังในหมู่บ้านเนื่องจากมีท่อระบายน้ำเล็กและหากฤดูแล้งในหมู่บ้านจะค่อนข้างไม่มีน้ำใช้

จุดที่ 3 ประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 5 เนื่องจากการระบายน้ำของประตูระบายไม่ทันเพราะประตูปิดการใช้งานอยู่

จุดที่ 4 ประตูกั้นน้ำฝายชำรุดเสียหายในจุดของหมู่ที่4 เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านและถนนในชุมชน

พิกัดพื้นที่

จุดที่ 1 จุดที่จะมีการทำฝายกั้นน้ำเพิ่มเติม

จุดที่ 2 ป่าชุมชนหมู่ที่ 6

จุดที่ 3 ดินสไลค์ บ้านเลขที่ 40 ม.6 นายสงวน มีการกู้เงินมาทำพนังกัน 60,000 บาท และมีกินสไลค์ตลอดแนว30กว่าหลังคาเรือน

จุดที่ 4 จุดล่องน้ำที่ทาง อบต.เอาท่อมากั้นไว้

ข้อเสนอแนะ

1.การสร้างที่กักเก็บแหล่งน้ำเพื่อทำฝายมีชีวิต

2.การปรับวิธีการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเป็นระบบผสมผสาน