หนังสือ สถาบันการเมืองวิถีใหม่ เล่ม 1-3 (PDF flie)

สถาบันการเมืองวิถีใหม่

สถาบันการเมืองวิถีใหม่ (New Political Academy – NPA) เป็นโรงเรียนการเมืองที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิรูปการเมืองโดยประชาชนจากฐานล่าง ตามแนวคิดและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาพิจารณาของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ระหว่างปี พ.ศ. 2563 – 2564

สถาบันการเมืองวิถีใหม่เป็นโรงเรียนฝึกสอนและฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจ รวมทั้งผู้เตรียมตัวเข้าร่วมทำงานทางการเมืองในบทบาทต่าง ๆ สถาบันการเมืองวิถีใหม่เป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิพัฒนาประชาสังคม โดยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับมูลนิธิโพธิศาสตร์ และมหาวิทยาลัยการศึกษาทางเลือกในเครือข่าย

มีภารกิจสำคัญประกอบด้วย

  • พัฒนาแนวคิดทฤษฎี แนวทางและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
  • จัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการฝึกอบรมในรูปแบบการศึกษาทางเลือก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายปฏิรูปการเมืองโดยประชาชน
  • ส่งเสริมบทบาทของพรรคการเมืองและนักการเมืองในการทำงานการเมืองในเชิงศีลธรรม
  • เสริมสร้างการบูรณาการงานประชาธิปไตยชุมชน ประชาธิปไตยท้องถิ่น และประชาธิปไตยตัวแทนระดับชาติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

เอกสารคำแนะนำชุดนี้ เป็นกรอบแนวคิดและเครื่องมือในการสื่อสารกับสมาชิกผู้ร่วมงานทุกระดับ เพื่อสร้างความเข้าใจในด้านหลักการเหตุผล ที่มา และแนวคิดแนวทางสำคัญร่วมกัน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพื่อนสมาชิกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะได้ศึกษาทำความเข้าใจปรัชญาแนวคิดของสถาบันและภารกิจการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองอย่างลึกซึ้ง เพื่อบังเกิดเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดจนเข้าร่วมขบวนขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองของประเทศให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2560

NPA Booklet 1 ปรัชญา แนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

Download NPA Booklet 1 ปรัชญา แนวคิด วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

NPA Booklet 2 แนวทางปฏิรูปการเมืองจากฐานล่าง

Download NPA Booklet 2 แนวทางปฏิรูปการเมืองจากฐานล่าง

NPA Booklet 3 เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. 2566

Download NPA Booklet 3 เตรียมพร้อมเลือกตั้ง ส.ส. 2566