“ตัวอย่างการปฏิรูปตัวเองของโรงเรียนขนาดเล็ก” โรงเรียนบ้านสันดาบ สมุทรสาคร

คณะทำงานแก้ปัญหาความยากจน ชุดเล็กๆ ของเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ตามนโยบาย Sand Box ที่รัฐบาลมอบหมายให้คุณมีชัย วีระไวทยะ เป็นแม่งาน มาตั้งแต่ปี 2561

โรงเรียนบ้านสันดาบ ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 2496 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. สอนชั้นอนุบาล 1 ถึง ป. 6  ปัจจุบันมีนักเรียน 75 คน ครู 10 คน ประกอบด้วย ผอ. 1, ครูประจำการ 4, ครูผู้ช่วย 1, และครูอัตราจ้าง 4 คน ในจำนวนนี้ จ้างโดย อบจ. 3 คนและโดยโรงงานสินสาคร 1 คน

สภาพทั่วไป เป็นโรงเรียน สพฐ.ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ทำรายได้เข้าประเทศมากที่สุดในอันดับต้น รายรอบไปด้วยความเจริญในทางวัตถุ อีกทั้งมีโรงเรียนและสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมากมายเป็นทางเลือกสำหรับครอบครัวที่มีฐานะ  

ภาพบรรยากาศ โรงเรียนบ้านสันดาบ สมุทรสาคร

“ตัวอย่างการปฏิรูปตัวเองของโรงเรียนขนาดเล็ก” โรงเรียนบ้านสันดาบ สมุทรสาคร