การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง : ทิพย์พาพร ตันติสุนทร รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 159)

คุณทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ท่านทำงานร่วมกับมูลนิธิ Konrad Adenauer 

และสถาบันนโยบายสาธารณะมาอย่างยาวนาน มีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองเป็นพิเศษ 

ต่อไปนี้เป็นมุมมองของท่าน ผ่านกรณีการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความเป็นพลเมืองของประเทศเยอรมันและเกาหลีใต้

ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำมีมาช้านานในหลายประเทศ ไม่เพียงในสังคมไทย แม้องค์การสหประชาชาติยังให้ความสำคัญต่อการแก้ความยากจนและการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในลำดับแรก  

สมาพันธรัฐเยอรมันเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจนและสร้างความเท่าเทียมในสังคม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับทั่วโลก แม้จะผ่านวิกฤติการเมือง ระบบเศรษฐกิจที่ล้มเหลว และพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ใช้เวลาเพียงทศวรรษเศษก็สามารถฟื้นตัวได้ในทุกทาง ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองที่เข้มแข็งและมั่นคง ทั้งนี้ ส่วนสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการศึกษาใหม่ (Re-Education) เป็นการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองให้เป็นเสาหลักสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศ (Civic Education)

นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลีได้นำเอาแบบอย่างจากสมาพันธรัฐเยอรมันเข้ามาใช้ในประเทศเมื่อปลายทศวรรษ 1990  ภายหลังการเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย โดยรัฐบาลพลเรือนเกาหลี และใช้เวลาเพียงทศวรรษเศษก็สามารถทำให้การเมืองมีเสถียรภาพ พลเมืองมีส่วนร่วม ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมาก ทำให้สาธารณรัฐเกาหลีพลิกผันจากประเทศกำลังพัฒนาสู่ประเทศแถวหน้าที่พัฒนาแล้ว

ประสบการณ์ทั้ง 2 ประเทศจากยุโรปและเอเชีย เป็นบทเรียนที่น่าศึกษาและนำไปปรับใช้  สำหรับประเทศไทยนับว่าเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางของทั้ง 2 ประเทศ นำมาวิเคราะห์เพื่อแสวงหาแนวคิด แนวทาง และรูปแบบในการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างพลเมืองที่มีความสามารถ พึ่งตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับสังคมและการเมืองในการพัฒนาประเทศให้รุดหน้า ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมแบบตะวันออก มีรากฐานเกษตรกรรมและศาสนาพุทธที่เป็นรากอารยะของประเทศ

ลักษณะการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองของสมาพันธรัฐเยอรมัน   

 1. ให้ความสำคัญทั้งการศึกษากับการเมืองเชื่อมโยงกัน
 2. มีหลักการสำคัญอยู่ที่ไม่ให้มีการครอบงำและการชี้นำผู้เรียน
 3. ให้ความสำคัญต่อเสรีภาพและอิสระทางความคิดให้เกิดในตัวผู้เรียน
 4. สร้างพลเมืองที่มีวินัยสูง
 5. เยาวชนเยอรมันสามารถมีจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง พลเมืองเยอรมันโดยทั่วไปจึงเป็นสมาชิกพรรคที่ตนชื่นชอบและยอมจ่ายค่าสมาชิก
 6. รัฐบาลจัดงบประมาณสนับสนุนมูลนิธิทางการเมืองในการให้การศึกษาทางการเมืองแบบไม่เป็นทางการ
 7. ผู้สอนและผู้เรียนเป็นหุ้นส่วนของการเรียนรู้ผ่านกระบวนการประชาธิปไตยด้วยหลักการ 3 ข้อ คือ หลักการบรรลุนิติภาวะทางความคิด การเรียนการสอนต้องสัมพันธ์กับประเด็นทางสังคม และให้ความรู้ ข้อมูลทางการเมือง
 8. ปลูกฝังทัศนคติวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณและมีความคิดของตนเอง
 9. ออกแบบระบบเศรษฐกิจใหม่ เป็นระบบเศรษฐกิจการตลาดเพื่อสังคม การทำกิจกรรมหรือธุรกรรมทางเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมก่อนผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 10. แก้ไขความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่พอกพูนอยู่ในระบบอุตสาหกรรมของเยอรมันและกัดกร่อนศักยภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในหมู่ชนชั้นผู้ใช้แรงงาน.

ลักษณะการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี

 1. รัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ ปี 1987 ระบุชัดว่าประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยของปวงชน
 2. บทบาทของคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติที่เป็นอิสระมีความเข้มแข็ง ทั้งในการจัดการเลือกตั้ง กำกับดูแลพรรคการเมือง และเสริมความแข็งแกร่งของระบบประชาธิปไตยด้วยการพัฒนาการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนอย่างเข้มข้น
 3. เห็นว่าจิตสำนึกทางการเมืองของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ประชาชนต้องมีความรู้สึกเองว่าต้องมีส่วนร่วม 
 4. สถาบัน KOCEI (Korean Civic Education INSTITUTE for Democracy) เป็นหน่วยงานบริหารด้านการให้การศึกษาทางการเมืองประชาธิปไตยแก่เจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และขยายไปถึงกลุ่มประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง
 5. มีหน่วยงานย่อย 3 กรมดูแล คือ กรมวางแผนการศึกษา กรมการให้การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง และกรมการศึกษาวิจัยระบบการเมือง 
 6. พันธกิจสำคัญคือ การอบรมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย และอบรมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ
 7. มีหลักสูตรสำหรับสามกลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และนักวิชาการ
 8. มีพลเมืองอาสาสมัครเข้าร่วมการพัฒนาประชาธิปไตยจำนวนมาก
 9. เกาหลีใต้จัดตั้งสมาคมการเลือกตั้งโลก (A-WEB) มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศ มุ่งส่งออกวัฒนธรรมประชาธิปไตย.

ข้อเสนอแนะสำหรับประเทศไทย  

หลักการ  1) การขจัดความยากจนเป็นเป้าหมายแรกของการศึกษาไทย  2) การศึกษา คือโอกาสที่เท่าเทียมระหว่างเมืองและภูมิภาค

แนวทางการจัดการศึกษาขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ  

 1. แนวทางการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปคนให้มีความเป็นพลเมือง
 2. แนวทางการศึกษาฟรี มีคุณภาพ ถ้วนหน้าสำหรับเด็กทุกคน 
 3. แนวทางการจัดการศึกษาบนหลักการแห่งการกระทำที่ทัดเทียม เสมอภาคกัน 
 4. แนวทางการจัดการศึกษาที่คำนึงถึงปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในภูมิภาคหรือท้องถิ่นเป็นสำคัญ
 5. แนวทางการปฏิรูปครูและการผลิตสร้างครูทั้งระบบ
 6. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเสริม ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ของผู้เรียน
 7. แนวทางการศึกษาเพื่อลดความยากจนและเหลื่อมล้ำต้องเป็นไปในทิศทางการศึกษาที่มีคุณภาพ.

โดย ส.ว.พลเดช ปิ่นประทีป, 7 ธ.ค. 2565

รายงานประชาชน โดย ส.ว.พลเดช (ฉบับที่ 159)