ช.ช.ต.

ข่าวและสกู๊ปเดือน ตุลาคม 2559

PAW จัดสานเสวนา TOT + CSOs คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAOW) จัดกิจกรรมสานเสวนา TOT + CSOs ภายใต้โครงการ “ขบวนผู้หญิงกับการสร้างสภาวะแวดล้อมที่้เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้” โดยมีการสรุปสถานการณ์การพูดคุยและเสียงสะท้อนการเคลื่อนไหวของ PAOW, ฝึกการนำเสนอสื่อ, หลักการและทักษะการใช้เครื่องมือ “เวทีประชาหารือ”, ข้อเสนอแนะและมาตรการกลไกพื้นที่สาธารณะปลอดภัย และวิเคราะห์ เติมเต็ม ข้อเสนอประเด็นสำคัญพร้อมวางแผนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม 2559…


บทเรียน12ปี ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ

บทเรียน 12 ปี ประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพ โครงการถอดบทเรียน 12 ปี พัฒนาการและบทบาทของประชาสังคมกับกระบวนการ สันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดทำ Roadmap สภาประชาสังคมชายแดนใต้เป็นการวิจัยเชิง ปฏิบัติการดาเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 5 เวที


ช.ช.ต.ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ระดับจ.ยะลา

ช.ช.ต.ร่วมประชุมคณะทำงานฯ ระดับจ.ยะลา นายธรรมรงค์  คงวัดใหม่ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนวิชาการระดับจังหวัดยะลา


ผู้ประสานงานปัตตานีพบ พช. ปัตตานี หารือแนวทางร่วมงานในพื้นที่

ผู้ประสานงานปัตตานีพบ พช. ปัตตานี หารือแนวทางร่วมงานในพื้นที่ ผู้ประสานงานพื้นที่ปัตตานี โครงการ ช.ช.ต. เข้าพบ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ปัตตานี อาคารศาลากลางหลังใหม่ เพื่อแนะนำโครงการและผู้ปฏิบัติงาน พร้อมหารือหาแนวทางในการทำงานร่วมกันในพื้นที่


ข่าวและสกู๊ป เดือนสิงหาคม 2559

72 องค์กร ร่วมหารือแนวทางการทำงานกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ จัดโครงการจัดทำแผนที่(Mapping) เครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในพื้นที่ ร่วมหาทิศทางและความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคต โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 72 องค์กร ณ ห้องสะบารัง โรงแรมซี.เอส.ปัตตานีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559


ข่าวและสกู๊ปเดือน ก.ค. 59

PAW เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูญเสีย คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้(PAW) ให้กำลังใจภรรยาผู้สูญเสียเสาหลักของครอบครัวจากเหตุระเบิดในปัตตานีและยะลารายชื่อชุมชน CDD

รายชื่อชุมชน CDD  ที่ขึ้นรอบแรกในเฟสสอง 1.บ้านบน หมู่ที่ 7  ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 2.บ้านปะเสยะวอ หมู่ที่ 3 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 3.บ้านบาเลาะ หมู่ที่ 5ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 4.บ้านจ่ากอง หมู่ที่ 6 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี …